Browsing by Author Trần, Hữu Mạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 04051000151_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Trần, Hữu Mạnh (2009)

 • Chapter I is the Introduction which provides the rationale, theaims, the methods and the design of the study. Chapter IInamingTheoretical backgroundfirst gives an overview of Critical Discourse Analysis. In this part, the history of CDAand some aspects such as critical, ideology and powerare mentioned and analyzed. Then, it deals with mediadiscourse studiesand systematicfunctional grammar. Chapter III is entitled A Critical Discourse Analysis of CNN Online and BBC Online News on Beijing Olympics 2008. This is the main focus ofthe thesis which provides and discusses the main findings of the study. Chapter IVis the Conclusionsummarizing the ...

 • 04051000082_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Trần, Hữu Mạnh (2009)

 • Chapter I, “Literature Review” reviews such the relevant theories as prominent linguistic features of international news on papers, an overview of ESP, approaches to language syllabus, reading, as well as previous studies. Chapter II, “The study” describes and comments on situation analysis, subjects of the study, the instruments for collecting data, the theory of Needs Analysis and the findings of the study resulting from a statistical analysis of the collected data. Chapter III presents some recommendations for “designing an ESP reading syllabus for students at the EIR at DAV”.

 • 04051000391_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Ngọc;  Advisor: Trần, Hữu Mạnh (2010)

 • The overall aim of this research is to advance an understanding of polysemy in the semantic field of the two verbs open and close in English and Vietnamese from cognitive perspective. Specifically, a review of all related theoretical foundation is done in the first chapter, serving as a background for the study to be carried out in the rest of the part. Particularly, the first chapter displays my understanding of contrastive analysis, verbs, cognitive linguistics, cognitive semantics and polysemy. Chapter 2 – Methodology – describes the methods and the research procedures of the current study. Particularly, it describes the data collection in which considerations in selecting mater...

 • 23.3.4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Hữu Mạnh; Trần, Thị Thanh Vân (2007)

 • Bàt báo này tống lược quan điểm về THỨC trong ngữ pháp truyền thống và trong một số đường hướng nghiên cứu ngữ pháp mới. Khác với quan niệm truyền thống cho rằng thức là phạm trù của riêng động từ (bao gồm thức chỉ định, thức mệnh lệnh, và thức giả định) gắn với tính giả thực của hành động, quan điểm của ngữ pháp chức năng hệ thống (mà điển hình là Halliday và môn đệ) đã nêu rõ thức là phạm trù cú pháp học bao gồm hai yếu tố chủ ngữ và phần biến vị của động từ. Theo quan điểm này của Halliday, chúng tôi đã phân tích cách thể hiện của thức trong hai ngôn ngữ Anh và Việt, đặc biệt nêu lên cách hiểu ý nghĩa "biến vị" của động từ tiếng Anh và tiếng Việt trong cấu trúc động ngữ - tương ...

 • TC_001493.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Hữu Mạnh (2007)

 • Nhận thức rõ tầm quan trọng của cấu trúc ngừ nghĩa của ngôn ngữ loài người (cùng với cấu trúc ngừ âm và cấu trúc ngữ pháp), bài viết điểm xuyết các quan điếm về câu trúc ngữ nghĩa do Langacker (1987) và Taylor (2002) đ ể xuất và sau đó gợi ý nôn nghiên cứu xem xét cấu trúc ngữ nghĩa theo sự tống hòa/kôt hợp dựa trôn nhừng phố quát ngôn ngữ bao gổm: (a) sự kết hợp nghĩa của các từ và đoản ngữ tạo nên câu; (b) vị trí tưang đối của các thực thể được kế đến trong câu; (c) sự hiệu chinh và các vùng năng động; (d) các không gian tâm linh chung cho sự thông hiểu cú a con người; và (e) sự thông hiểu v ề mặt dụng học dựa trên các đặc điểm v ề ngôn cảnh. Đổng thời xem xét cấu trúc ngữ nghĩa the...

 • TC_001267.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Hữu Mạnh (2003)

 • Mục đích cơ bản của việc phân tích đối chiếu giữa hai ngôn ngữ là: Trên cơ sở các ngữ liệu được thực tế sử dụng trong hai ngôn ngữ - ngôn ngữ dịch (trong trường hợp này là tiếng Anh) và tiếng mẹ đẻ (trong trường hợp này là tiếng Việt) xem xét trong tổng thể diễn đạt tương đương của cùng một hiện tượng, các nhà ngôn ngữ học cần rút ra những nét tương đồng và những dị biệt để làm cơ sở cho việc phân tích những chuyển di tích cực của tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt) sang tiếng nước ngoài (tiếng Anh).

 • 04051000320_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Thu Hân;  Advisor: Trần, Hữu Mạnh (2010)

 • M.A. Thesis. English Linguistics -- University of Foreign Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2010; Motion verbs - ‘the verbs that describe movement are first learned, most frequently used and conceptually dominant’ (Miller & Johnson-Laird (1977:527). Cognitive semantics classifies motion verbs based on the sort of semantic information which their verb roots characteristically encode. In general, motion verbs, both transitive and intransitive, typically express only one of the three semantic entities route, manner, or shape, and the general tendency for analysing motion verbs is to separate manner verbs from path verbs. Talmy’s (1985, 2000) work pr...

 • DT_00595.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Hữu Mạnh; Huỳnh, Thị Bích Ngọc; Nguyễn, Thị Hương Giang; Trần, Văn Phước (2006)

 • Xem xét danh ngữ theo các quan điểm cú pháp, đi sâu hiện tượng danh hóa trong tiếng Anh và tiếng Việt; Xem xét Danh ngữ với ý nghĩa quy chiếu và cấu trúc tiêu điểm của thông tin, đi sâu phân tích các kiểu tiêu điểm, vấn đề mã hóa về mặt hình thái cú pháp của cấu trúc tiêu điểm và hình thức thể hiện nó; Áp dụng việc phân tích danh ngữ theo các tiêu chí Cú pháp-Ngữ nghĩa-Ngữ dụng vào một số văn bản cụ thể, phân tích lỗi của sinh viên Việt Nam-năm thứ 4 Đại học và của sinh viên cao học Thạc sĩ qua các văn bản diễn đạt viết tiếng Anh và bản dịch

Browsing by Author Trần, Hữu Mạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 04051000151_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Trần, Hữu Mạnh (2009)

 • Chapter I is the Introduction which provides the rationale, theaims, the methods and the design of the study. Chapter IInamingTheoretical backgroundfirst gives an overview of Critical Discourse Analysis. In this part, the history of CDAand some aspects such as critical, ideology and powerare mentioned and analyzed. Then, it deals with mediadiscourse studiesand systematicfunctional grammar. Chapter III is entitled A Critical Discourse Analysis of CNN Online and BBC Online News on Beijing Olympics 2008. This is the main focus ofthe thesis which provides and discusses the main findings of the study. Chapter IVis the Conclusionsummarizing the ...

 • 04051000082_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Trần, Hữu Mạnh (2009)

 • Chapter I, “Literature Review” reviews such the relevant theories as prominent linguistic features of international news on papers, an overview of ESP, approaches to language syllabus, reading, as well as previous studies. Chapter II, “The study” describes and comments on situation analysis, subjects of the study, the instruments for collecting data, the theory of Needs Analysis and the findings of the study resulting from a statistical analysis of the collected data. Chapter III presents some recommendations for “designing an ESP reading syllabus for students at the EIR at DAV”.

 • 04051000391_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Ngọc;  Advisor: Trần, Hữu Mạnh (2010)

 • The overall aim of this research is to advance an understanding of polysemy in the semantic field of the two verbs open and close in English and Vietnamese from cognitive perspective. Specifically, a review of all related theoretical foundation is done in the first chapter, serving as a background for the study to be carried out in the rest of the part. Particularly, the first chapter displays my understanding of contrastive analysis, verbs, cognitive linguistics, cognitive semantics and polysemy. Chapter 2 – Methodology – describes the methods and the research procedures of the current study. Particularly, it describes the data collection in which considerations in selecting mater...

 • 23.3.4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Hữu Mạnh; Trần, Thị Thanh Vân (2007)

 • Bàt báo này tống lược quan điểm về THỨC trong ngữ pháp truyền thống và trong một số đường hướng nghiên cứu ngữ pháp mới. Khác với quan niệm truyền thống cho rằng thức là phạm trù của riêng động từ (bao gồm thức chỉ định, thức mệnh lệnh, và thức giả định) gắn với tính giả thực của hành động, quan điểm của ngữ pháp chức năng hệ thống (mà điển hình là Halliday và môn đệ) đã nêu rõ thức là phạm trù cú pháp học bao gồm hai yếu tố chủ ngữ và phần biến vị của động từ. Theo quan điểm này của Halliday, chúng tôi đã phân tích cách thể hiện của thức trong hai ngôn ngữ Anh và Việt, đặc biệt nêu lên cách hiểu ý nghĩa "biến vị" của động từ tiếng Anh và tiếng Việt trong cấu trúc động ngữ - tương ...

 • TC_001493.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Hữu Mạnh (2007)

 • Nhận thức rõ tầm quan trọng của cấu trúc ngừ nghĩa của ngôn ngữ loài người (cùng với cấu trúc ngừ âm và cấu trúc ngữ pháp), bài viết điểm xuyết các quan điếm về câu trúc ngữ nghĩa do Langacker (1987) và Taylor (2002) đ ể xuất và sau đó gợi ý nôn nghiên cứu xem xét cấu trúc ngữ nghĩa theo sự tống hòa/kôt hợp dựa trôn nhừng phố quát ngôn ngữ bao gổm: (a) sự kết hợp nghĩa của các từ và đoản ngữ tạo nên câu; (b) vị trí tưang đối của các thực thể được kế đến trong câu; (c) sự hiệu chinh và các vùng năng động; (d) các không gian tâm linh chung cho sự thông hiểu cú a con người; và (e) sự thông hiểu v ề mặt dụng học dựa trên các đặc điểm v ề ngôn cảnh. Đổng thời xem xét cấu trúc ngữ nghĩa the...

 • TC_001267.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Hữu Mạnh (2003)

 • Mục đích cơ bản của việc phân tích đối chiếu giữa hai ngôn ngữ là: Trên cơ sở các ngữ liệu được thực tế sử dụng trong hai ngôn ngữ - ngôn ngữ dịch (trong trường hợp này là tiếng Anh) và tiếng mẹ đẻ (trong trường hợp này là tiếng Việt) xem xét trong tổng thể diễn đạt tương đương của cùng một hiện tượng, các nhà ngôn ngữ học cần rút ra những nét tương đồng và những dị biệt để làm cơ sở cho việc phân tích những chuyển di tích cực của tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt) sang tiếng nước ngoài (tiếng Anh).

 • 04051000320_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Thu Hân;  Advisor: Trần, Hữu Mạnh (2010)

 • M.A. Thesis. English Linguistics -- University of Foreign Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2010; Motion verbs - ‘the verbs that describe movement are first learned, most frequently used and conceptually dominant’ (Miller & Johnson-Laird (1977:527). Cognitive semantics classifies motion verbs based on the sort of semantic information which their verb roots characteristically encode. In general, motion verbs, both transitive and intransitive, typically express only one of the three semantic entities route, manner, or shape, and the general tendency for analysing motion verbs is to separate manner verbs from path verbs. Talmy’s (1985, 2000) work pr...

 • DT_00595.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Hữu Mạnh; Huỳnh, Thị Bích Ngọc; Nguyễn, Thị Hương Giang; Trần, Văn Phước (2006)

 • Xem xét danh ngữ theo các quan điểm cú pháp, đi sâu hiện tượng danh hóa trong tiếng Anh và tiếng Việt; Xem xét Danh ngữ với ý nghĩa quy chiếu và cấu trúc tiêu điểm của thông tin, đi sâu phân tích các kiểu tiêu điểm, vấn đề mã hóa về mặt hình thái cú pháp của cấu trúc tiêu điểm và hình thức thể hiện nó; Áp dụng việc phân tích danh ngữ theo các tiêu chí Cú pháp-Ngữ nghĩa-Ngữ dụng vào một số văn bản cụ thể, phân tích lỗi của sinh viên Việt Nam-năm thứ 4 Đại học và của sinh viên cao học Thạc sĩ qua các văn bản diễn đạt viết tiếng Anh và bản dịch