Browsing by Author Trần, Nho Thìn, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L2_01512_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lê;  Advisor: Trần, Nho Thìn, người hướng dẫn (2009)

 • 89 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội; Tổng quan về khu vực nghiên cứu và các khái niệm liên quan đến đề tài. Sưu tầm, khảo cứu tư liệu văn học dân gian (truyền thuyết, ca dao, thành ngữ, tục ngữ …) và văn học viết (thơ, văn xuôi, giai thoại … ) từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX viết về khu vực Hồ Tây (...); Electronic Resources

 • 00050000500_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Hào;  Advisor: Thái, Vĩnh Thắng, người hướng dẫn; Trần, Nho Thìn, người hướng dẫn (2011)

 • 194 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận án TS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Phân tích các quan điểm, khái niệm khác nhau về lập quy, quyền lập quy, lập pháp ủy quyền. Làm rõ khái niệm, bản chất, đặc điểm quyền lập quy của Chính phủ. Nghiên cứu hình thức, nội dung quyền lập quy của Chính phủ cũng như các quan điểm về việc phân định (...); Electronic Resources

Browsing by Author Trần, Nho Thìn, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L2_01512_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lê;  Advisor: Trần, Nho Thìn, người hướng dẫn (2009)

 • 89 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội; Tổng quan về khu vực nghiên cứu và các khái niệm liên quan đến đề tài. Sưu tầm, khảo cứu tư liệu văn học dân gian (truyền thuyết, ca dao, thành ngữ, tục ngữ …) và văn học viết (thơ, văn xuôi, giai thoại … ) từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX viết về khu vực Hồ Tây (...); Electronic Resources

 • 00050000500_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Hào;  Advisor: Thái, Vĩnh Thắng, người hướng dẫn; Trần, Nho Thìn, người hướng dẫn (2011)

 • 194 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận án TS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Phân tích các quan điểm, khái niệm khác nhau về lập quy, quyền lập quy, lập pháp ủy quyền. Làm rõ khái niệm, bản chất, đặc điểm quyền lập quy của Chính phủ. Nghiên cứu hình thức, nội dung quyền lập quy của Chính phủ cũng như các quan điểm về việc phân định (...); Electronic Resources