Browsing by Author Trần, Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 00050007811.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Vân Hà (2016)

 • Hệ thống lý luận về QTTG làm cơ sở cho việc nghiên cứu. Thực hiện nghiên cứu khảo sát, thu thập dữ liệu tại công ty TNHH Paris Baguette Hà Nội. Chỉ ra được thực trạng về nhận thức về QTTG, các hoạt động tinh gọn, các lãng phí tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đánh giá nguyên nhân và các mặt tích cực, hạn chế của doanh nghiệp. Đề xuất các giải pháp nhằm áp dụng QTTG thành công tại công ty TNNH Paris Baguette Hà Nội.

 • V_L2_01335.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hương (2008)

 • Giới thiệu tổng quan vấn đề cần nghiên cứu như: tiểu sử, văn bản thơ Hồ Xuân Hương. Tìm hiểu hình tượng cấm đoán bản năng trong văn hóa truyền thống Việt Nam gồm: khái niệm, nội dung cấm kỵ đời sống bản năng và một số hình thức đối phó với cấm kỵ bản năng. Nghiên cứu cấm kỵ và đối phó với cấm kỵ nhìn từ góc độ văn hóa, khảo sát qua thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hương: Hồ Xuân Hương đối phó với cấm kỵ bản năng qua đề vịnh các sự vật, cảnh vật, các hoạt động lao động và vui chơi, đề vịnh người; đối phó với cấm kỵ bản năng truyền thống bằng nghệ thuật nói lái - một nét đặc sắc trong ngôn ngữ thơ Nôm của Bà

 • 00050009605.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hương;  Advisor: Trương, Thị Kim Dung (2018)

 • Luận văn phân tích các bất cập về pháp lý, thực tiễn áp dụng cũng như đưa ra các giải pháp cụ thể góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật điều chỉnh về hoạt động thu phí và chi trả BHTG của cơ quan BHTG. Qua đó, góp phần bảo vệ người gửi tiền tại các tổ chức tín dụng, từ đó nâng cao hiệu quả của việc quản lý bằng pháp luật, đảm bảo tính bình ổn của thị trường tiền tệ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam hiện nay. Đồng thời, Luận văn còn mang ý nghĩa lý luận cho việc xây dựng các quy phạm pháp luật đầy đủ, phù hợp giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế và là cơ sở pháp lý cho việc hoàn thiện pháp luật về hoạt động thu phí và chi trả BHTG của cơ quan BHTG ở nước ta h...

 • document(13).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Nhung; Nguyễn, Thị Hồng Liên; Phan, Thị Hồng Thảo; Trần, Thị Hương; Nguyễn, Thị Minh Thu; Nguyễn, Văn Hiếu (2017)

 • Today, research on the use of micro-material for use in fertilizer production for agriculture and less toxic cytotoxicity in humans and other microorganisms has become a trend. In this paper we present some results of the influence of metallic nanoparticles (Cu, ZnO, MnO2, B2O3, Fe and MoO3) on the growth of strain Pseudomonas sp. 52. Metallic nano-foliar fertilizers did not affect protease, amylase and cellulase protease activity of Pseudomonas sp. 52 at a concentration of 10 μg/ml enzyme. Metallic nanoparticles do not inhibit the growth of Pseudomonas sp. 52 concentrations at 10-200 μg/ml used agar diffusion plate method. Strain Pseudomonas sp. 52 at culture conditions of 150 rpm an...

 • 01050000567.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Hà, 1968- (2012)

 • Đánh giá hiện trạng công tác quản lý Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Dự báo tình hình phát sinh CTRSH trên cơ sở định hƣớng phát triển của thị xã đến năm 2020. Đề xuất các giải pháp quản lý CTRSH của thị xã nhƣ: Xây dựng hệ thống cơ chế chính sách, các quy định, hƣớng dẫn đồng bộ, hợp lý để đảm bảo tính thống nhất trong triển khai công tác quản lý Chất thải rắn (CTR) tại các cấp; xây dựng cơ chế hỗ trợ tài chính cho công tác quản lý CTRSH nhằm khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế vào công tác quản lý CTR; Thành lập các tổ vệ sinh môi trƣờng tại các xã, phƣờng nhằm huy động nguồn lực mở rộng phạm vi, tăng tỷ lệ và khối lƣợng thu gom CT...

 • document(42).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Liên; Trần, Thị Hương; Nguyễn, Văn Hiếu; Phan, Thị Hồng Thảo (2017)

 • Wood extractives cause production troubles during pulp and paper manufacture, low-quality pulp, pitch deposition and effluent toxicity. New biotechnological solutions such as fungal pre-treatment of wood chips can reduce pitch problems. The fungus TĐ95, which showed high laccase and sterol esterase activity, was indentified and assessed for biodegradation of Acacia wood extractives. The fruiting bodies of strain TĐ95 were red brown, fan-shaped, thin with wrinkled margin. The hymenium was smooth. This fungus was firmly attached to the tree trunk. The colony was off-white, blossom, radiate. The internal transcribed spacer (ITS) region of rDNA gene sequence of TĐ95 was deposited onto Gen...

 • 01050003180.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Thị Hương;  Advisor: Lê, Trọng Vĩnh (2016)

 • Hệ thống hóa các vấn đề liên quan tới phát hiện xâm nhập mạng và hệ thống phát hiện xâm nhập mạng. Trình bày một số thuật toán học máy có giám sát điển hình như hồi quy logistic, máy véc-tơ hỗ trợ, mạng nơ-ron nhân tạo cho bài toán phát hiện xâm nhập, cũng như việc áp dụng các thuật toán giải quyết bài toán này. Tiến hành thực nghiệm các thuật toán học máy đã nêu trong chương hai trên nhiều bộ dữ liệu chuẩn (KDD CUP 99), từ đó có những đánh giá, nhận xét và so sánh về tỷ lệ phát hiện xâm nhập cùng thời gian phát hiện của mỗi mô hình.

Browsing by Author Trần, Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 00050007811.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Vân Hà (2016)

 • Hệ thống lý luận về QTTG làm cơ sở cho việc nghiên cứu. Thực hiện nghiên cứu khảo sát, thu thập dữ liệu tại công ty TNHH Paris Baguette Hà Nội. Chỉ ra được thực trạng về nhận thức về QTTG, các hoạt động tinh gọn, các lãng phí tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đánh giá nguyên nhân và các mặt tích cực, hạn chế của doanh nghiệp. Đề xuất các giải pháp nhằm áp dụng QTTG thành công tại công ty TNNH Paris Baguette Hà Nội.

 • V_L2_01335.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hương (2008)

 • Giới thiệu tổng quan vấn đề cần nghiên cứu như: tiểu sử, văn bản thơ Hồ Xuân Hương. Tìm hiểu hình tượng cấm đoán bản năng trong văn hóa truyền thống Việt Nam gồm: khái niệm, nội dung cấm kỵ đời sống bản năng và một số hình thức đối phó với cấm kỵ bản năng. Nghiên cứu cấm kỵ và đối phó với cấm kỵ nhìn từ góc độ văn hóa, khảo sát qua thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hương: Hồ Xuân Hương đối phó với cấm kỵ bản năng qua đề vịnh các sự vật, cảnh vật, các hoạt động lao động và vui chơi, đề vịnh người; đối phó với cấm kỵ bản năng truyền thống bằng nghệ thuật nói lái - một nét đặc sắc trong ngôn ngữ thơ Nôm của Bà

 • 00050009605.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hương;  Advisor: Trương, Thị Kim Dung (2018)

 • Luận văn phân tích các bất cập về pháp lý, thực tiễn áp dụng cũng như đưa ra các giải pháp cụ thể góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật điều chỉnh về hoạt động thu phí và chi trả BHTG của cơ quan BHTG. Qua đó, góp phần bảo vệ người gửi tiền tại các tổ chức tín dụng, từ đó nâng cao hiệu quả của việc quản lý bằng pháp luật, đảm bảo tính bình ổn của thị trường tiền tệ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam hiện nay. Đồng thời, Luận văn còn mang ý nghĩa lý luận cho việc xây dựng các quy phạm pháp luật đầy đủ, phù hợp giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế và là cơ sở pháp lý cho việc hoàn thiện pháp luật về hoạt động thu phí và chi trả BHTG của cơ quan BHTG ở nước ta h...

 • document(13).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Nhung; Nguyễn, Thị Hồng Liên; Phan, Thị Hồng Thảo; Trần, Thị Hương; Nguyễn, Thị Minh Thu; Nguyễn, Văn Hiếu (2017)

 • Today, research on the use of micro-material for use in fertilizer production for agriculture and less toxic cytotoxicity in humans and other microorganisms has become a trend. In this paper we present some results of the influence of metallic nanoparticles (Cu, ZnO, MnO2, B2O3, Fe and MoO3) on the growth of strain Pseudomonas sp. 52. Metallic nano-foliar fertilizers did not affect protease, amylase and cellulase protease activity of Pseudomonas sp. 52 at a concentration of 10 μg/ml enzyme. Metallic nanoparticles do not inhibit the growth of Pseudomonas sp. 52 concentrations at 10-200 μg/ml used agar diffusion plate method. Strain Pseudomonas sp. 52 at culture conditions of 150 rpm an...

 • 01050000567.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Hà, 1968- (2012)

 • Đánh giá hiện trạng công tác quản lý Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Dự báo tình hình phát sinh CTRSH trên cơ sở định hƣớng phát triển của thị xã đến năm 2020. Đề xuất các giải pháp quản lý CTRSH của thị xã nhƣ: Xây dựng hệ thống cơ chế chính sách, các quy định, hƣớng dẫn đồng bộ, hợp lý để đảm bảo tính thống nhất trong triển khai công tác quản lý Chất thải rắn (CTR) tại các cấp; xây dựng cơ chế hỗ trợ tài chính cho công tác quản lý CTRSH nhằm khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế vào công tác quản lý CTR; Thành lập các tổ vệ sinh môi trƣờng tại các xã, phƣờng nhằm huy động nguồn lực mở rộng phạm vi, tăng tỷ lệ và khối lƣợng thu gom CT...

 • document(42).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Liên; Trần, Thị Hương; Nguyễn, Văn Hiếu; Phan, Thị Hồng Thảo (2017)

 • Wood extractives cause production troubles during pulp and paper manufacture, low-quality pulp, pitch deposition and effluent toxicity. New biotechnological solutions such as fungal pre-treatment of wood chips can reduce pitch problems. The fungus TĐ95, which showed high laccase and sterol esterase activity, was indentified and assessed for biodegradation of Acacia wood extractives. The fruiting bodies of strain TĐ95 were red brown, fan-shaped, thin with wrinkled margin. The hymenium was smooth. This fungus was firmly attached to the tree trunk. The colony was off-white, blossom, radiate. The internal transcribed spacer (ITS) region of rDNA gene sequence of TĐ95 was deposited onto Gen...

 • 01050003180.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Thị Hương;  Advisor: Lê, Trọng Vĩnh (2016)

 • Hệ thống hóa các vấn đề liên quan tới phát hiện xâm nhập mạng và hệ thống phát hiện xâm nhập mạng. Trình bày một số thuật toán học máy có giám sát điển hình như hồi quy logistic, máy véc-tơ hỗ trợ, mạng nơ-ron nhân tạo cho bài toán phát hiện xâm nhập, cũng như việc áp dụng các thuật toán giải quyết bài toán này. Tiến hành thực nghiệm các thuật toán học máy đã nêu trong chương hai trên nhiều bộ dữ liệu chuẩn (KDD CUP 99), từ đó có những đánh giá, nhận xét và so sánh về tỷ lệ phát hiện xâm nhập cùng thời gian phát hiện của mỗi mô hình.