Browsing by Author Trần, Thị Lan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Lan;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Thuyết (2017)

 • Trong luận văn, học viên sử dụng các phương pháp phân tích XRF, ICP-OES, ICP-MS, EPMA để phân tích các mẫu pegmatite thu thập được ở vùng Lục Yên, Yên Bái. Với các kết quả thực địa và phân tích, học viên đã mô tả tổng quan hình thái các khoáng vật trong pegmatite nguyên tố hiếm vùng Lục Yên khi quan sát bằng mắt thường, và dưới lát mỏng thạch học. Những kết quả phân tích hóa cho thấy, pegmatite vùng Lục Yên có tiềm năng rất lớn về nguồn khoáng sản Liti. Hàm lượng Li2O trong mica khá cao từ 3,9 – 6,0%. Trong tourmaline, hàm lượng Li2O từ 1,19 – 2,58%. Ngoài ra còn hàm lượng nhỏ Liti ở các khoáng vật khác. Li trong pegmatite nguyên tố hiếm Lục Yên tồn tại ở dạng end – member trong kho...

 • 02050000333.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Lan;  Advisor: Phạm, Trung Lương (2010)

 • Trần, T. L. (2010). Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng vùng ven biển Nam Định. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; Tổng quan một số cơ sở lý luận về cộng đồng, du lịch cộng đồng, du lịch dựa vào cộng đồng. Đánh giá tiềm năng các điều kiện có liên quan và hiện trạng phát triển du lịch dựa vào cộng đồng, xác định những vấn đề đặt ra đối với phát triển du lịch dựa vào cộng đồng và nguyên nhân ở vùng ven biển Nam Định. Trình bày định hướng và giải pháp phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại vùng ven biển tỉnh Nam Định

 • 00050004795_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Lan;  Advisor: Nguyễn, Am Hiểu (2015)

 • Luận văn đã xây dựng được khái niệm về Giao dịch có nguy cơ phát sinh tư lợi, phân loại giao dịch tư lợi và đã chỉ ra được những lý do cần thiết phải kiểm soát các giao dịch này. - Phân tích nội dung các quy định nhằm kiểm soát các giao dịch có nguy cơ phát sinh tư lợi như: các quy định về chấp thuận các giao dịch có nguy cơ phát sinh tư lợi; các quy định về điều kiện và tiêu chuẩn của người tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp nhà nước; các quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên hoặc cổ đông, người quản lý nhằm ngăn ngừa, hạn chế các giao dịch tư lợi; các quy định về quản trị công ty; các quy định về xử lý vi phạm trong giao kết và thực hiện giao dịch có nguy ...

 • V_L2_01029_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Lan;  Advisor: Hoàng, Chí Bảo (2007)

 • Electronic Resources; Làm rõ vai trò của đội ngũ giảng viên trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo ở các trường đại học. Nghiên cứu thực trạng việc phát huy vai trò đội ngũ giảng viên đại học Thái Nguyên trong những năm qua và đưa ra những đánh giá về các mặt mạnh, yếu, chỉ ra những n (...); Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hội khoa học -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • 00050007223.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Lan;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2016)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và một số vấn đề cơ sở lý luận về đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng hoạt động đào tạo nhân lực tại Công ty 26 - BQP Chương 4: Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động đào tạo nhân lực tại Công ty 26-BQP trong thời gian tới.

 • 00050007223.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Lan;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2016)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo nguồn nhân lực nói chung, đào tạo nhận lực trong quân đội nói riêng. Phân tích, nhận xét, đánh giá hiện trạng hoạt động đào tạo nhân lực tại công ty thông qua báo cáo, số liệu thống kê và thực tiễn về số lượng và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực (NNL) của công ty từ năm 2012-2014. Thực hiện tiến hành khảo sát để phỏng vấn cán bộ quản lý trực tiếp để thấy được những mặt được và chưa được tại Công ty 26-BQP. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động đào tạo nhận lực cho Công ty 26-BQP

Browsing by Author Trần, Thị Lan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Lan;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Thuyết (2017)

 • Trong luận văn, học viên sử dụng các phương pháp phân tích XRF, ICP-OES, ICP-MS, EPMA để phân tích các mẫu pegmatite thu thập được ở vùng Lục Yên, Yên Bái. Với các kết quả thực địa và phân tích, học viên đã mô tả tổng quan hình thái các khoáng vật trong pegmatite nguyên tố hiếm vùng Lục Yên khi quan sát bằng mắt thường, và dưới lát mỏng thạch học. Những kết quả phân tích hóa cho thấy, pegmatite vùng Lục Yên có tiềm năng rất lớn về nguồn khoáng sản Liti. Hàm lượng Li2O trong mica khá cao từ 3,9 – 6,0%. Trong tourmaline, hàm lượng Li2O từ 1,19 – 2,58%. Ngoài ra còn hàm lượng nhỏ Liti ở các khoáng vật khác. Li trong pegmatite nguyên tố hiếm Lục Yên tồn tại ở dạng end – member trong kho...

 • 02050000333.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Lan;  Advisor: Phạm, Trung Lương (2010)

 • Trần, T. L. (2010). Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng vùng ven biển Nam Định. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; Tổng quan một số cơ sở lý luận về cộng đồng, du lịch cộng đồng, du lịch dựa vào cộng đồng. Đánh giá tiềm năng các điều kiện có liên quan và hiện trạng phát triển du lịch dựa vào cộng đồng, xác định những vấn đề đặt ra đối với phát triển du lịch dựa vào cộng đồng và nguyên nhân ở vùng ven biển Nam Định. Trình bày định hướng và giải pháp phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại vùng ven biển tỉnh Nam Định

 • 00050004795_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Lan;  Advisor: Nguyễn, Am Hiểu (2015)

 • Luận văn đã xây dựng được khái niệm về Giao dịch có nguy cơ phát sinh tư lợi, phân loại giao dịch tư lợi và đã chỉ ra được những lý do cần thiết phải kiểm soát các giao dịch này. - Phân tích nội dung các quy định nhằm kiểm soát các giao dịch có nguy cơ phát sinh tư lợi như: các quy định về chấp thuận các giao dịch có nguy cơ phát sinh tư lợi; các quy định về điều kiện và tiêu chuẩn của người tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp nhà nước; các quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên hoặc cổ đông, người quản lý nhằm ngăn ngừa, hạn chế các giao dịch tư lợi; các quy định về quản trị công ty; các quy định về xử lý vi phạm trong giao kết và thực hiện giao dịch có nguy ...

 • V_L2_01029_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Lan;  Advisor: Hoàng, Chí Bảo (2007)

 • Electronic Resources; Làm rõ vai trò của đội ngũ giảng viên trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo ở các trường đại học. Nghiên cứu thực trạng việc phát huy vai trò đội ngũ giảng viên đại học Thái Nguyên trong những năm qua và đưa ra những đánh giá về các mặt mạnh, yếu, chỉ ra những n (...); Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hội khoa học -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • 00050007223.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Lan;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2016)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và một số vấn đề cơ sở lý luận về đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng hoạt động đào tạo nhân lực tại Công ty 26 - BQP Chương 4: Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động đào tạo nhân lực tại Công ty 26-BQP trong thời gian tới.

 • 00050007223.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Lan;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2016)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo nguồn nhân lực nói chung, đào tạo nhận lực trong quân đội nói riêng. Phân tích, nhận xét, đánh giá hiện trạng hoạt động đào tạo nhân lực tại công ty thông qua báo cáo, số liệu thống kê và thực tiễn về số lượng và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực (NNL) của công ty từ năm 2012-2014. Thực hiện tiến hành khảo sát để phỏng vấn cán bộ quản lý trực tiếp để thấy được những mặt được và chưa được tại Công ty 26-BQP. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động đào tạo nhận lực cho Công ty 26-BQP