Browsing by Author Trần, Thị Thu Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 00050000631.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hằng (2011)

 • Bằng cách tiếp cận tổng thể từ cái chung đến cái cụ thể, đi từ lý luận đến đánh giá thực tiễn xét xử, làm rõ khái niệm, mục đích của hình phạt tù, vai trò ý nghĩa, bản chất pháp lý của hình phạt tù. Làm rõ các vấn đề lý luận về thi hành hình phạt tù như khái niệm; các điều kiện thi hành hình phạt tù; trình tự thủ tục thi hành hình phạt tù. Đánh giá thực trạng áp dụng hình phạt tù và thi hành hình phạt tù nhằm làm rõ những ưu điểm, hạn chế và những nguyên nhân của nó. Trên cơ sở các quan điểm của Đảng và Nhà nước về hình phạt tù và thi hành hình phạt tù, đề xuất các giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt tù và thi hành hình phạt tù.

 • 00050000631_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hằng;  Advisor: Phạm, Văn Lợi (2009)

 • Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Bằng cách tiếp cận tổng thể từ cái chung đến cái cụ thể, đi từ lý luận đến đánh giá thực tiễn xét xử, làm rõ khái niệm, mục đích của hình phạt tù, vai trò ý nghĩa, bản chất pháp lý của hình phạt tù. Làm rõ các vấn đề lý luận về thi hành hình phạt tù (...)

 • 00050001384.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hằng (2011)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về “Nhận thức hành vi” liệu pháp và 2 kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức và hoạt hóa hành vi: Đặc điểm tâm lý lâm sàng của trẻ vị thành niên có rối loạn trầm cảm; Can thiệp "nhận thức hành vi" và hai kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức và hoạt hóa hành vi. Xác định những khó khăn trong việc sử dụng 2 kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức và hoạt hóa hành cho trẻ vị niên có rối loạn trầm cảm. Đề xuất các biện pháp điều chỉnh nhằm giảm thiểu, khắc phục những khó khăn trong quá trình ứng dụng kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức và hoạt hóa hành vi.

 • 01050000610_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu , người hướng dẫn (2012)

 • 80 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Toán giải tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày khái niệm cơ bản về các phương trình hàm Cauchy cơ bản (phương trình hàm cộng tính, phương trình hàm mũ, phương trình hàm nhân tính, phương trình hàm logarit) và phương trình hàm D’ Alambert đồng thời đưa ra dạng tổng quát về nghiệm của các phươn (...); Electronic Resources

 • 01050001240_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Đình Dũng (2013)

 • Luận văn ThS. Vật lý lý thuyết & vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Nghiên cứu lý thuyết tán xạ của nơtron chậm trong tinh thể. Phản xạ gương của các nơtron phân cực trên mặt biên gồ ghề giữa “ chân không – vật chất có các hạt nhân phân cực”. Tán xạ hạt nhân không đàn hồi của các nơtron phân cực trên tinh thể phân cực tron (...)

 • 02050003319.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hằng;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2014)

 • Nông nghiệp là một hoạt động sản xuất mang tính chất cơ bản. Ở nước ta, Nghị quyết từ Đại hội Đảng lần thứ III (1960) đến Đại hội Đảng lần thứ X (2006) đều quan tâm, chú trọng tới phát triển kinh tế, tạo nền tảng, điều kiện cho sự phát triển đất nước, trong đó có kinh tế nông nghiệp và có nhiều Nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp, nông thôn.Vì vậy, đề tài về nông nghiệp đã có nhiều tác phẩm nghiên cứu ca các tác giả, nhiều bài viết trên các tạp chí... đã góp phần cung cấp lý luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Browsing by Author Trần, Thị Thu Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 00050000631.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hằng (2011)

 • Bằng cách tiếp cận tổng thể từ cái chung đến cái cụ thể, đi từ lý luận đến đánh giá thực tiễn xét xử, làm rõ khái niệm, mục đích của hình phạt tù, vai trò ý nghĩa, bản chất pháp lý của hình phạt tù. Làm rõ các vấn đề lý luận về thi hành hình phạt tù như khái niệm; các điều kiện thi hành hình phạt tù; trình tự thủ tục thi hành hình phạt tù. Đánh giá thực trạng áp dụng hình phạt tù và thi hành hình phạt tù nhằm làm rõ những ưu điểm, hạn chế và những nguyên nhân của nó. Trên cơ sở các quan điểm của Đảng và Nhà nước về hình phạt tù và thi hành hình phạt tù, đề xuất các giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt tù và thi hành hình phạt tù.

 • 00050000631_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hằng;  Advisor: Phạm, Văn Lợi (2009)

 • Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Bằng cách tiếp cận tổng thể từ cái chung đến cái cụ thể, đi từ lý luận đến đánh giá thực tiễn xét xử, làm rõ khái niệm, mục đích của hình phạt tù, vai trò ý nghĩa, bản chất pháp lý của hình phạt tù. Làm rõ các vấn đề lý luận về thi hành hình phạt tù (...)

 • 00050001384.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hằng (2011)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về “Nhận thức hành vi” liệu pháp và 2 kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức và hoạt hóa hành vi: Đặc điểm tâm lý lâm sàng của trẻ vị thành niên có rối loạn trầm cảm; Can thiệp "nhận thức hành vi" và hai kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức và hoạt hóa hành vi. Xác định những khó khăn trong việc sử dụng 2 kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức và hoạt hóa hành cho trẻ vị niên có rối loạn trầm cảm. Đề xuất các biện pháp điều chỉnh nhằm giảm thiểu, khắc phục những khó khăn trong quá trình ứng dụng kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức và hoạt hóa hành vi.

 • 01050000610_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu , người hướng dẫn (2012)

 • 80 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Toán giải tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày khái niệm cơ bản về các phương trình hàm Cauchy cơ bản (phương trình hàm cộng tính, phương trình hàm mũ, phương trình hàm nhân tính, phương trình hàm logarit) và phương trình hàm D’ Alambert đồng thời đưa ra dạng tổng quát về nghiệm của các phươn (...); Electronic Resources

 • 01050001240_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Đình Dũng (2013)

 • Luận văn ThS. Vật lý lý thuyết & vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Nghiên cứu lý thuyết tán xạ của nơtron chậm trong tinh thể. Phản xạ gương của các nơtron phân cực trên mặt biên gồ ghề giữa “ chân không – vật chất có các hạt nhân phân cực”. Tán xạ hạt nhân không đàn hồi của các nơtron phân cực trên tinh thể phân cực tron (...)

 • 02050003319.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hằng;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2014)

 • Nông nghiệp là một hoạt động sản xuất mang tính chất cơ bản. Ở nước ta, Nghị quyết từ Đại hội Đảng lần thứ III (1960) đến Đại hội Đảng lần thứ X (2006) đều quan tâm, chú trọng tới phát triển kinh tế, tạo nền tảng, điều kiện cho sự phát triển đất nước, trong đó có kinh tế nông nghiệp và có nhiều Nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp, nông thôn.Vì vậy, đề tài về nông nghiệp đã có nhiều tác phẩm nghiên cứu ca các tác giả, nhiều bài viết trên các tạp chí... đã góp phần cung cấp lý luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp, nông thôn.