Browsing by Author Trần, Thị Thu Hoài

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 02050000881_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Thu Hoài;  Advisor: Bùi, Thanh Quất , người hướng dẫn (2012)

  • 221 tr. + CD-ROM +Tóm tắt; Luận án TS. Chính trị học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Làm rõ một số vấn đề lý luận về chính trị, biến đổi chính trị ở Việt Nam. Nghiên cứu sự biến đổi chính trị ở Việt Nam từ chính trị phong kiến sang chính trị thực dân phong kiến, từ chính trị trị thực dân phong kiến sang chính trị dân chủ nhân dân để làm sá (...); Electronic Resources

Browsing by Author Trần, Thị Thu Hoài

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 02050000881_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Thu Hoài;  Advisor: Bùi, Thanh Quất , người hướng dẫn (2012)

  • 221 tr. + CD-ROM +Tóm tắt; Luận án TS. Chính trị học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Làm rõ một số vấn đề lý luận về chính trị, biến đổi chính trị ở Việt Nam. Nghiên cứu sự biến đổi chính trị ở Việt Nam từ chính trị phong kiến sang chính trị thực dân phong kiến, từ chính trị trị thực dân phong kiến sang chính trị dân chủ nhân dân để làm sá (...); Electronic Resources