Browsing by Author Trịnh, Thị Phượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • V_L2_01213_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Phượng;  Advisor: Phan, Văn Các (2008)

 • Tổng quan về văn bản Trung dung giảng nghĩa, phân tích những bài tựa, bài bạt và nội dung tư tưởng trong tác phẩm. Phân tích các bối cảnh lịch sử , những cứ liệu nằm ngoài tác phẩm để tìm ra những quan điểm tư tưởng của tác giả cũng như những đóng góp- hạn (...); Luận văn ThS Hán Nôm 60 22 40 Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • 01050000202.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Phượng;  Advisor: Nguyễn, Thị Thảo Hương (2012)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về ô nhiễm môi trƣờng nƣớc. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội lƣu vực sông Ba. Đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Ba dƣới tác động của phát triển kinh tế, xã hội. Xác định đƣợc nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Ba và nâng cao hiệu lực trong quản lý môi trƣờng theo hƣớng phát triển bền vững

Browsing by Author Trịnh, Thị Phượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • V_L2_01213_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Phượng;  Advisor: Phan, Văn Các (2008)

 • Tổng quan về văn bản Trung dung giảng nghĩa, phân tích những bài tựa, bài bạt và nội dung tư tưởng trong tác phẩm. Phân tích các bối cảnh lịch sử , những cứ liệu nằm ngoài tác phẩm để tìm ra những quan điểm tư tưởng của tác giả cũng như những đóng góp- hạn (...); Luận văn ThS Hán Nôm 60 22 40 Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • 01050000202.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Phượng;  Advisor: Nguyễn, Thị Thảo Hương (2012)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về ô nhiễm môi trƣờng nƣớc. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội lƣu vực sông Ba. Đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Ba dƣới tác động của phát triển kinh tế, xã hội. Xác định đƣợc nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông Ba và nâng cao hiệu lực trong quản lý môi trƣờng theo hƣớng phát triển bền vững