Browsing by Author Trịnh, Tiến Việt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 85
 • 3904-1-7197-1-10-20170301.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Tiến Việt; Phan, Thị Thủy (2003)

 • Tội phạm là một hiện tượng xã hội và một trong những đặc điểm của tội phạm là tính nguy hiểm cho xã hội. Tính nguy hiểm của xã hội thể hiện ở chỗ nó ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của xã hội. Để xác định hành vi nào đó do con người thực hiện có phải là tội phạm hay không phải dựa vào cấu thành tội phạm...

 • 00050004094_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Hương Giang;  Advisor: Trịnh, Tiến Việt (2014)

 • Luận văn góp phần cung cấp những tri thức khoa học cơ bản mang tính lý luận về quyền con người của bị can, bị cáo trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam. Đồng thời luận văn cũng hệ thống các văn bản pháp luật quan trọng ở trong nước và chuẩn mực quốc tế về bảo vệ quyền con người của bị can, bị cáo trong pháp luật tố tụng hình sự. Tác giả cũng mong muốn giúp người đọc nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam về việc bảo vệ quyền con người của bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự. Luận văn cũng nêu lên thực trạng bảo vệ quyền con người của bị can, bị cáo trong pháp luật tố tụng hình sự vẫn còn có những bất cập ở Vi...

 • 00050004914_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bạch, Xuân Hòa;  Advisor: Trịnh, Tiến Việt (2015)

 • - Làm rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của tài nguyên rừng đối với môi trường sinh thái và sự tác động của nó đối với nền kinh tế quốc gia; - Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội phạm xâm hại đến tài nguyên rừng từ sau cách mạng tháng tám năm 1945 đến nay (2014); - Nghiên cứu thực trạng và các quy định của pháp luật hình sự hiện nay về bảo vệ tài nguyên rừng trong Bộ luật hình sự Việt Nam trên cơ sở làm rõ những dấu hiệu pháp lý hình sự của các tội phạm trong lĩnh vực tài nguyên rừng qui định tại các Điều 175, 176, 189, 190, 240 Bộ luật hình sự. - Làm rõ nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình hình tội phạm trong lĩnh vực tài nguyên rừng ngày cà...

 • 00060000132.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Tiến Việt; Trần, Thị Quỳnh; Lê, Văn Cảm (2008)

 • Phần 1. Nhà nước pháp quyền và sự cần thiết của việc nghiên cứu các chế định trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt và miễn hình phạt. Phần 2. Về chế định trách nhiệm hình sự. Phần 3. Về chế định miễn trách nhiệm hình sự. Phần 4. Về chế định hình phạt. Phần 5. Về chế định miễn hình phạp. Kết quả nghiên cứu: Phân tích lý luận và làm sáng tỏ về mặt khoa học các quy phạm của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về bốn chế định quan trọng có ý nghĩa rất lớn trong có ý nghĩa rất lớn trong việc giải quyết vấn đề trách nhiệm hình sự và hình phạt của phạm tội - trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt và miễn hình phạt, cũng như vấn đề áp dụng trong thực tiễn...

 • 975-1-1892-1-10-20160518.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Cảm; Trịnh, Tiến Việt; Nguyễn, Khắc Hải (2011)

 • Bài viết đã làm sáng tỏ tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh về bản chất của nhà nước và pháp luật Việt Nam kiểu mới và nhận thức-khoa học về vấn đề này; thực trạng của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi lần thứ 1) hiện hành, đồng thời đưa ra những kiến giải lập pháp cụ thể đối với Dự thảo 03 Hiến pháp sửa đổi (lần thứ 2) và một số quy định cơ bản về quyền tư pháp (trên cơ sở mô hình tổ chức bộ máy quyền lực Nhà nước theo ba nhánh) trong Hiến pháp của giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam.

 • 00050003384.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Việt Tường;  Advisor: Trịnh, Tiến Việt (2014)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu độc lập dựa trên kết quả tìm hiểu, tra cứu, phân tích, lập luận, làm rõ về mặt lý luận và thực tiễn về Các tội phạm về hối lộ theo luật hình sự Việt Nam và Công ước quốc tế của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng, để từ đó có thể đưa ra những kiến giải lập pháp và mô hình lý luận hoàn chỉnh về các tội phạm về hối lộ trong Luật hình sự Việt Nam. Về mặt thực tiễn, nghiên cứu, làm sáng tỏ bức tranh về tình hình tội phạm về các tội phạm về hối lộ (tội nhận hối lộ, tội đưa hối lộ và tội làm môi giới hối lộ) trong đời sống xã hội thông qua các báo cáo tổng kết, chuyên đề của các cơ quan bảo vệ pháp luật và Tòa án, cũng như thông qua đánh giá cá...

 • 00050008171.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Lệ Hằng;  Advisor: Trịnh, Tiến Việt (2017)

 • Chương 1: Một số vấn đề chung về các tội phạm về mại dâm trong luật hình sự Việt Nam. Chương 2: Các tội phạm về mại dâm trong Bộ Luật hình sự Việt Nam và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chương 3: Tiếp tục hoàn thiện pháp luật và một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của Bộ Luật hình sự Việt Nam về các tội phạm về mại dâm.

 • 00050007091.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Hoàng, Văn Tiến;  Advisor: Trịnh, Tiến Việt (2016)

 • Phân tích khái quát lịch sử hình thành và phát triển của các quy định pháp luật hình sự nước ta về căn cứ quyết định hình phạt từ năm 1945 đến nay, làm sáng tỏ chế định về căn cứ quyết dịnh hình phạt theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999; đánh giá, phân tích thông qua nghiên cứu thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm 2009 đến năm 2014 qua đó chỉ ra một số hạn chế, bất cập của các quy định hiện hành; chỉ ra một số sai sót trong quá trình áp dụng các quy định đó trong thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũng như đưa ra nguyên nhân để tìm giải pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự về căn cứ quyết định hình phạt ở khía cạnh lậ...

 • V_L0_00358_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Tiến Việt;  Advisor: Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn (2004)

 • 143 tr. + Đĩa mềm; Luận văn nêu một số vấn đề lý luận về miễn trách nhiệm hình sự (TNHS), nêu định nghĩa khoa học của khái niệm này. Phân tích các đặc điểm cơ bản của miễn trách nhiệm hình sự và so sánh với miễn hình phạt. Khái quát sự hình thành và phát triển của các quy ph (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • 4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Tiến Việt (2014)

 • Kiểm soát xã hội đối với tội phạm là một nội dung nghiên cứu phức tạp của Tội phạm học và hướng nghiên cứu mới của tội phạm học Việt Nam. Kiểm soát xã hội đối với tội phạm suy cho cùng cũng chính là để phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả cao. Bài viết tập trung làm sáng tỏ chủ thể, phương thức và phương tiện kiểm soát xã hội đối với tội phạm trên cơ sở lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm

 • 466-1-888-1-10-20160504.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Tiến Việt (2014)

 • Kiểm soát xã hội đối với tội phạm là một nội dung nghiên cứu phức tạp của Tội phạm học và là hướng nghiên cứu mới của Tội phạm học Việt Nam. Kiểm soát xã hội đối với tội phạm suy cho cùng cũng chính là để phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả cao. Bài viết tập trung làm sáng tỏ chủ thể, phương thức và phương tiện kiểm soát xã hội đối với tội phạm trên cơ sở lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm.

Browsing by Author Trịnh, Tiến Việt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 85
 • 3904-1-7197-1-10-20170301.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Tiến Việt; Phan, Thị Thủy (2003)

 • Tội phạm là một hiện tượng xã hội và một trong những đặc điểm của tội phạm là tính nguy hiểm cho xã hội. Tính nguy hiểm của xã hội thể hiện ở chỗ nó ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của xã hội. Để xác định hành vi nào đó do con người thực hiện có phải là tội phạm hay không phải dựa vào cấu thành tội phạm...

 • 00050004094_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Hương Giang;  Advisor: Trịnh, Tiến Việt (2014)

 • Luận văn góp phần cung cấp những tri thức khoa học cơ bản mang tính lý luận về quyền con người của bị can, bị cáo trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam. Đồng thời luận văn cũng hệ thống các văn bản pháp luật quan trọng ở trong nước và chuẩn mực quốc tế về bảo vệ quyền con người của bị can, bị cáo trong pháp luật tố tụng hình sự. Tác giả cũng mong muốn giúp người đọc nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam về việc bảo vệ quyền con người của bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự. Luận văn cũng nêu lên thực trạng bảo vệ quyền con người của bị can, bị cáo trong pháp luật tố tụng hình sự vẫn còn có những bất cập ở Vi...

 • 00050004914_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bạch, Xuân Hòa;  Advisor: Trịnh, Tiến Việt (2015)

 • - Làm rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của tài nguyên rừng đối với môi trường sinh thái và sự tác động của nó đối với nền kinh tế quốc gia; - Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội phạm xâm hại đến tài nguyên rừng từ sau cách mạng tháng tám năm 1945 đến nay (2014); - Nghiên cứu thực trạng và các quy định của pháp luật hình sự hiện nay về bảo vệ tài nguyên rừng trong Bộ luật hình sự Việt Nam trên cơ sở làm rõ những dấu hiệu pháp lý hình sự của các tội phạm trong lĩnh vực tài nguyên rừng qui định tại các Điều 175, 176, 189, 190, 240 Bộ luật hình sự. - Làm rõ nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình hình tội phạm trong lĩnh vực tài nguyên rừng ngày cà...

 • 00060000132.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Tiến Việt; Trần, Thị Quỳnh; Lê, Văn Cảm (2008)

 • Phần 1. Nhà nước pháp quyền và sự cần thiết của việc nghiên cứu các chế định trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt và miễn hình phạt. Phần 2. Về chế định trách nhiệm hình sự. Phần 3. Về chế định miễn trách nhiệm hình sự. Phần 4. Về chế định hình phạt. Phần 5. Về chế định miễn hình phạp. Kết quả nghiên cứu: Phân tích lý luận và làm sáng tỏ về mặt khoa học các quy phạm của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về bốn chế định quan trọng có ý nghĩa rất lớn trong có ý nghĩa rất lớn trong việc giải quyết vấn đề trách nhiệm hình sự và hình phạt của phạm tội - trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt và miễn hình phạt, cũng như vấn đề áp dụng trong thực tiễn...

 • 975-1-1892-1-10-20160518.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Cảm; Trịnh, Tiến Việt; Nguyễn, Khắc Hải (2011)

 • Bài viết đã làm sáng tỏ tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh về bản chất của nhà nước và pháp luật Việt Nam kiểu mới và nhận thức-khoa học về vấn đề này; thực trạng của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi lần thứ 1) hiện hành, đồng thời đưa ra những kiến giải lập pháp cụ thể đối với Dự thảo 03 Hiến pháp sửa đổi (lần thứ 2) và một số quy định cơ bản về quyền tư pháp (trên cơ sở mô hình tổ chức bộ máy quyền lực Nhà nước theo ba nhánh) trong Hiến pháp của giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam.

 • 00050003384.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Việt Tường;  Advisor: Trịnh, Tiến Việt (2014)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu độc lập dựa trên kết quả tìm hiểu, tra cứu, phân tích, lập luận, làm rõ về mặt lý luận và thực tiễn về Các tội phạm về hối lộ theo luật hình sự Việt Nam và Công ước quốc tế của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng, để từ đó có thể đưa ra những kiến giải lập pháp và mô hình lý luận hoàn chỉnh về các tội phạm về hối lộ trong Luật hình sự Việt Nam. Về mặt thực tiễn, nghiên cứu, làm sáng tỏ bức tranh về tình hình tội phạm về các tội phạm về hối lộ (tội nhận hối lộ, tội đưa hối lộ và tội làm môi giới hối lộ) trong đời sống xã hội thông qua các báo cáo tổng kết, chuyên đề của các cơ quan bảo vệ pháp luật và Tòa án, cũng như thông qua đánh giá cá...

 • 00050008171.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Lệ Hằng;  Advisor: Trịnh, Tiến Việt (2017)

 • Chương 1: Một số vấn đề chung về các tội phạm về mại dâm trong luật hình sự Việt Nam. Chương 2: Các tội phạm về mại dâm trong Bộ Luật hình sự Việt Nam và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chương 3: Tiếp tục hoàn thiện pháp luật và một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của Bộ Luật hình sự Việt Nam về các tội phạm về mại dâm.

 • 00050007091.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Hoàng, Văn Tiến;  Advisor: Trịnh, Tiến Việt (2016)

 • Phân tích khái quát lịch sử hình thành và phát triển của các quy định pháp luật hình sự nước ta về căn cứ quyết định hình phạt từ năm 1945 đến nay, làm sáng tỏ chế định về căn cứ quyết dịnh hình phạt theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999; đánh giá, phân tích thông qua nghiên cứu thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm 2009 đến năm 2014 qua đó chỉ ra một số hạn chế, bất cập của các quy định hiện hành; chỉ ra một số sai sót trong quá trình áp dụng các quy định đó trong thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũng như đưa ra nguyên nhân để tìm giải pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự về căn cứ quyết định hình phạt ở khía cạnh lậ...

 • V_L0_00358_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Tiến Việt;  Advisor: Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn (2004)

 • 143 tr. + Đĩa mềm; Luận văn nêu một số vấn đề lý luận về miễn trách nhiệm hình sự (TNHS), nêu định nghĩa khoa học của khái niệm này. Phân tích các đặc điểm cơ bản của miễn trách nhiệm hình sự và so sánh với miễn hình phạt. Khái quát sự hình thành và phát triển của các quy ph (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • 4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Tiến Việt (2014)

 • Kiểm soát xã hội đối với tội phạm là một nội dung nghiên cứu phức tạp của Tội phạm học và hướng nghiên cứu mới của tội phạm học Việt Nam. Kiểm soát xã hội đối với tội phạm suy cho cùng cũng chính là để phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả cao. Bài viết tập trung làm sáng tỏ chủ thể, phương thức và phương tiện kiểm soát xã hội đối với tội phạm trên cơ sở lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm

 • 466-1-888-1-10-20160504.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Tiến Việt (2014)

 • Kiểm soát xã hội đối với tội phạm là một nội dung nghiên cứu phức tạp của Tội phạm học và là hướng nghiên cứu mới của Tội phạm học Việt Nam. Kiểm soát xã hội đối với tội phạm suy cho cùng cũng chính là để phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả cao. Bài viết tập trung làm sáng tỏ chủ thể, phương thức và phương tiện kiểm soát xã hội đối với tội phạm trên cơ sở lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm.