Browsing by Author Vũ, Quang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 42
 • 00050001482_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thái Hán;  Advisor: Vũ, Quang (2012)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về quyền của cổ đông và sự cần thiết phải bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần. Tìm hiểu cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở Việt Nam và so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới: thực trạng (...)

 • V_L0_00689.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thị Thu Hà;  Advisor: Vũ, Quang (2005)

 • Khái quát chung về công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) và một số vấn đề lý luận về quản lý nội bộ công ty TNHH. Phân tích, đánh giá và thực tiễn thi hành các quy định của Luật doanh nghiệp về quản lý nội bộ ở các công ty TNHH hiện nay. Nêu một số kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện chế độ pháp lý về quản lý nội bộ của công ty TNHH như về cơ cấu quản lý, về chế độ làm việc, về Ban kiểm soát, về điều hành...

 • 00050001531_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh Tuấn;  Advisor: Ngô, Huy Cương; Vũ, Quang (2012)

 • Nghiên cứu các vấn đề lý luận pháp luật cốt yếu nhất về chuyển đổi hình thức công ty. Phân tích và đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam hiện nay về chuyển đổi hình thức công ty. Nghiên cứu và kiến nghị các định hướng và giải pháp chủ yếu cho việc hoàn th (...); Electronic Resources; Luận án TS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012

 • 00050001315_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh Tuấn;  Advisor: Vũ, Quang; Ngô, Huy Cương (2012)

 • Tổng quan cơ sở lý luận pháp luật về chuyển đổi hình thức công ty ở Việt Nam (Đặc biệt: làm rõ bản chất và đặc điểm pháp lý của chuyển đổi HTCT, phân tích cơ sở triết học của chuyển đổi HTCT, phân loại chuyển đổi HTCT, và giải pháp tổng quát bảo vệ người t (...); Electronic Resources

 • ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘ2.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Chí Hiếu;  Advisor: Vũ, Quang (2005)

 • Làm rõ khái niệm tranh chấp môi trường. Phân tích đặc điểm của tranh chấp môi trường và chỉ ra bản chất pháp lý và các dạng của tranh chấp môi trường. Nêu các quy định pháp luật hiện hành về giải quyết tranh chấp môi trường, phân tích các nguyên tắc và cơ chế pháp lý giải quyết các loại tranh chấp môi trường. Phân tích thực trạng của việc áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp môi trường tại Hải Phòng. Phân tích một số vụ việc điển hình và những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác giải quyết tranh chấp môi trường tại Hải Phòng. Chỉ ra những mặt còn tồn tại cần khắc phục, đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường

 • Hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp môi trường qua thực tiễn Hải Phòng.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Chí Hiếu;  Advisor: Vũ, Quang (2005)

 • Làm rõ khái niệm tranh chấp môi trường. Phân tích đặc điểm của tranh chấp môi trường và chỉ ra bản chất pháp lý và các dạng của tranh chấp môi trường. Nêu các quy định pháp luật hiện hành về giải quyết tranh chấp môi trường, phân tích các nguyên tắc và cơ chế pháp lý giải quyết các loại tranh chấp môi trường. Phân tích thực trạng của việc áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp môi trường tại Hải Phòng. Phân tích một số vụ việc điển hình và những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác giải quyết tranh chấp môi trường tại Hải Phòng. Chỉ ra những mặt còn tồn tại cần khắc phục, đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường

 • V_L0_00566_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Chí Hiếu;  Advisor: Vũ, Quang (2005)

 • Làm rõ khái niệm tranh chấp môi trường. Phân tích đặc điểm của tranh chấp môi trường và chỉ ra bản chất pháp lý và các dạng của tranh chấp môi trường. Nêu các quy định pháp luật hiện hành về giải quyết tranh chấp môi trường, phân tích các nguyên tắc và cơ (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

 • 00050004921_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Tú;  Advisor: Vũ, Quang (2014)

 • Thứ nhất, luận văn nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và pháp luật chung về Bán hàng đa cấp. Vấn đề này trước đó chưa được tìm hiểu một cách đầy đủ và toàn diện, do vậy, đóng góp của tác giả vào vấn đề này là một đóng góp hết sức cần kíp và thiết thực; Thứ hai, tác giả đi sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về Bán hàng đa cấp của Việt Nam một cách toàn diện để làm nổi bật lên các vấn đề nội tại đang có. Đây là một điểm mới so với những công trình nghiên cứu trước đó vì các tác giả trước đây chú trọng đến việc khai thác từng mảng của lĩnh vực pháp luật điều chỉnh hoạt động Bán hàng đa cấp. Tác giả chú trọng tìm hiểu về bề rộng và chiều sâu một cách toàn diện để ...

 • 00050004289.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hương;  Advisor: Vũ, Quang (2013)

 • Biển Việt Nam rất giàu tài nguyên. Khai thác tài nguyên biển đã và đang trở thành chiến lược trong sự phát triển của đất nước ta. Cùng với nhu cầu ngày càng tăng về các giá trị từ biển là những nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển. Tuy nhiên vấn đề quản lý chất gây ô nhiễm môi trường biển thực tế chưa được quan tâm một cách đúng mức. Hệ thống pháp lý cho vấn đề này còn rất thiếu và yếu. Hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về kiếm soát ô nhiễm môi trường biển còn nhiều bất cập. Mặc dù còn nhiều hạn chế song Luận văn cũng đã nghiên cứu, đánh giá được thực trạng pháp luật về quản lý chấ...

 • 00050004112.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Ngọc Thắng;  Advisor: Vũ, Quang (2014)

 • - Luận án đã giới thiệu một cách tổng quan các công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước liên quan đến phá sản, pháp luật phá sản, thực thi pháp luật phá sản và bước đầu đã có những nhận xét, đánh giá chung về kết quả nghiên cứu của các công trình này. Đồng thời, chỉ rõ những kết quả nghiên cứu đã được kế thừa cũng như những vấn đề được tiếp tục nghiên cứu trong luận án. - Trên phương diện lý thuyết, luận án đã kế thừa và làm rõ hơn một số vấn đề lý luận về phá sản và pháp luật phá sản theo pháp luật về phá sản của Việt Nam. Phân tích, đánh giá và khẳng định một số ưu điểm nổi bật của Luật Phá sản năm 2004, có thể và đã được kế kế thừa, so sánh với pháp luật một số nước và ...

 • 00050000662_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Ngoan;  Advisor: Vũ, Quang (2010)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về tập trung kinh tế và kiểm soát bằng pháp luật đối với tập trung kinh tế. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật cạnh tranh kiểm soát các hành vi tập trung kinh tế ở Việt Nam trong mối quan hệ so sánh với pháp luật (...)

 • V_L0_00788_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Viễn Phú;  Advisor: Phạm, Duy Nghĩa; Vũ, Quang;  (2005)

 • Electronic Resources; Luận án TS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý công ty cổ phần, khảo sát mô hình về quản lý loại hình công ty này trên thế giới; Nghiên cứu phương pháp quản lý công ty cổ phần ở 2 nước Việt Nam và Trung Quốc, đã chỉ ra những bất cập của các điều luật về công ty cổ ph (...)

 • Nghiên cứu so sánh quản lý công ty cổ phần theo pháp luật CHXHCN Việt Nam và pháp luật CHND Trung Hoa.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Viễn Phú;  Advisor: Phạm, Duy Nghĩa, 1965-; Vũ, Quang (2005)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý công ty cổ phần, khảo sát mô hình về quản lý loại hình công ty này trên thế giới; Nghiên cứu phương pháp quản lý công ty cổ phần ở 2 nước Việt Nam và Trung Quốc, đã chỉ ra những bất cập của các điều luật về công ty cổ phần theo pháp luật của 2 nước Việt Nam và Trung Quốc, phân tích những nguyên nhân đưa đến việc kém hiệu quả của việc cổ phần hoá và quản lý công ty, từ đó đưa ra những gợi mở và các biện pháp để hoàn thiện cơ chế quản lý công ty cô rphần của Việt Nam và Trung Quốc

Browsing by Author Vũ, Quang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 42
 • 00050001482_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thái Hán;  Advisor: Vũ, Quang (2012)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về quyền của cổ đông và sự cần thiết phải bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần. Tìm hiểu cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở Việt Nam và so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới: thực trạng (...)

 • V_L0_00689.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thị Thu Hà;  Advisor: Vũ, Quang (2005)

 • Khái quát chung về công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) và một số vấn đề lý luận về quản lý nội bộ công ty TNHH. Phân tích, đánh giá và thực tiễn thi hành các quy định của Luật doanh nghiệp về quản lý nội bộ ở các công ty TNHH hiện nay. Nêu một số kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện chế độ pháp lý về quản lý nội bộ của công ty TNHH như về cơ cấu quản lý, về chế độ làm việc, về Ban kiểm soát, về điều hành...

 • 00050001531_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh Tuấn;  Advisor: Ngô, Huy Cương; Vũ, Quang (2012)

 • Nghiên cứu các vấn đề lý luận pháp luật cốt yếu nhất về chuyển đổi hình thức công ty. Phân tích và đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam hiện nay về chuyển đổi hình thức công ty. Nghiên cứu và kiến nghị các định hướng và giải pháp chủ yếu cho việc hoàn th (...); Electronic Resources; Luận án TS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012

 • 00050001315_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh Tuấn;  Advisor: Vũ, Quang; Ngô, Huy Cương (2012)

 • Tổng quan cơ sở lý luận pháp luật về chuyển đổi hình thức công ty ở Việt Nam (Đặc biệt: làm rõ bản chất và đặc điểm pháp lý của chuyển đổi HTCT, phân tích cơ sở triết học của chuyển đổi HTCT, phân loại chuyển đổi HTCT, và giải pháp tổng quát bảo vệ người t (...); Electronic Resources

 • ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘ2.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Chí Hiếu;  Advisor: Vũ, Quang (2005)

 • Làm rõ khái niệm tranh chấp môi trường. Phân tích đặc điểm của tranh chấp môi trường và chỉ ra bản chất pháp lý và các dạng của tranh chấp môi trường. Nêu các quy định pháp luật hiện hành về giải quyết tranh chấp môi trường, phân tích các nguyên tắc và cơ chế pháp lý giải quyết các loại tranh chấp môi trường. Phân tích thực trạng của việc áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp môi trường tại Hải Phòng. Phân tích một số vụ việc điển hình và những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác giải quyết tranh chấp môi trường tại Hải Phòng. Chỉ ra những mặt còn tồn tại cần khắc phục, đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường

 • Hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp môi trường qua thực tiễn Hải Phòng.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Chí Hiếu;  Advisor: Vũ, Quang (2005)

 • Làm rõ khái niệm tranh chấp môi trường. Phân tích đặc điểm của tranh chấp môi trường và chỉ ra bản chất pháp lý và các dạng của tranh chấp môi trường. Nêu các quy định pháp luật hiện hành về giải quyết tranh chấp môi trường, phân tích các nguyên tắc và cơ chế pháp lý giải quyết các loại tranh chấp môi trường. Phân tích thực trạng của việc áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp môi trường tại Hải Phòng. Phân tích một số vụ việc điển hình và những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác giải quyết tranh chấp môi trường tại Hải Phòng. Chỉ ra những mặt còn tồn tại cần khắc phục, đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường

 • V_L0_00566_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Chí Hiếu;  Advisor: Vũ, Quang (2005)

 • Làm rõ khái niệm tranh chấp môi trường. Phân tích đặc điểm của tranh chấp môi trường và chỉ ra bản chất pháp lý và các dạng của tranh chấp môi trường. Nêu các quy định pháp luật hiện hành về giải quyết tranh chấp môi trường, phân tích các nguyên tắc và cơ (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

 • 00050004921_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Tú;  Advisor: Vũ, Quang (2014)

 • Thứ nhất, luận văn nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và pháp luật chung về Bán hàng đa cấp. Vấn đề này trước đó chưa được tìm hiểu một cách đầy đủ và toàn diện, do vậy, đóng góp của tác giả vào vấn đề này là một đóng góp hết sức cần kíp và thiết thực; Thứ hai, tác giả đi sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về Bán hàng đa cấp của Việt Nam một cách toàn diện để làm nổi bật lên các vấn đề nội tại đang có. Đây là một điểm mới so với những công trình nghiên cứu trước đó vì các tác giả trước đây chú trọng đến việc khai thác từng mảng của lĩnh vực pháp luật điều chỉnh hoạt động Bán hàng đa cấp. Tác giả chú trọng tìm hiểu về bề rộng và chiều sâu một cách toàn diện để ...

 • 00050004289.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thu Hương;  Advisor: Vũ, Quang (2013)

 • Biển Việt Nam rất giàu tài nguyên. Khai thác tài nguyên biển đã và đang trở thành chiến lược trong sự phát triển của đất nước ta. Cùng với nhu cầu ngày càng tăng về các giá trị từ biển là những nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển. Tuy nhiên vấn đề quản lý chất gây ô nhiễm môi trường biển thực tế chưa được quan tâm một cách đúng mức. Hệ thống pháp lý cho vấn đề này còn rất thiếu và yếu. Hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về kiếm soát ô nhiễm môi trường biển còn nhiều bất cập. Mặc dù còn nhiều hạn chế song Luận văn cũng đã nghiên cứu, đánh giá được thực trạng pháp luật về quản lý chấ...

 • 00050004112.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Ngọc Thắng;  Advisor: Vũ, Quang (2014)

 • - Luận án đã giới thiệu một cách tổng quan các công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước liên quan đến phá sản, pháp luật phá sản, thực thi pháp luật phá sản và bước đầu đã có những nhận xét, đánh giá chung về kết quả nghiên cứu của các công trình này. Đồng thời, chỉ rõ những kết quả nghiên cứu đã được kế thừa cũng như những vấn đề được tiếp tục nghiên cứu trong luận án. - Trên phương diện lý thuyết, luận án đã kế thừa và làm rõ hơn một số vấn đề lý luận về phá sản và pháp luật phá sản theo pháp luật về phá sản của Việt Nam. Phân tích, đánh giá và khẳng định một số ưu điểm nổi bật của Luật Phá sản năm 2004, có thể và đã được kế kế thừa, so sánh với pháp luật một số nước và ...

 • 00050000662_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Ngoan;  Advisor: Vũ, Quang (2010)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về tập trung kinh tế và kiểm soát bằng pháp luật đối với tập trung kinh tế. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật cạnh tranh kiểm soát các hành vi tập trung kinh tế ở Việt Nam trong mối quan hệ so sánh với pháp luật (...)

 • V_L0_00788_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Viễn Phú;  Advisor: Phạm, Duy Nghĩa; Vũ, Quang;  (2005)

 • Electronic Resources; Luận án TS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý công ty cổ phần, khảo sát mô hình về quản lý loại hình công ty này trên thế giới; Nghiên cứu phương pháp quản lý công ty cổ phần ở 2 nước Việt Nam và Trung Quốc, đã chỉ ra những bất cập của các điều luật về công ty cổ ph (...)

 • Nghiên cứu so sánh quản lý công ty cổ phần theo pháp luật CHXHCN Việt Nam và pháp luật CHND Trung Hoa.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Viễn Phú;  Advisor: Phạm, Duy Nghĩa, 1965-; Vũ, Quang (2005)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý công ty cổ phần, khảo sát mô hình về quản lý loại hình công ty này trên thế giới; Nghiên cứu phương pháp quản lý công ty cổ phần ở 2 nước Việt Nam và Trung Quốc, đã chỉ ra những bất cập của các điều luật về công ty cổ phần theo pháp luật của 2 nước Việt Nam và Trung Quốc, phân tích những nguyên nhân đưa đến việc kém hiệu quả của việc cổ phần hoá và quản lý công ty, từ đó đưa ra những gợi mở và các biện pháp để hoàn thiện cơ chế quản lý công ty cô rphần của Việt Nam và Trung Quốc