Browsing by Author Vũ, Thị Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 02050004252.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hạnh;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2016)

 • Thanh Hóa không chỉ là vùng đất có truyền thống yêu nước, anh dũng bất khuất, sản sinh ra nhiều anh hùng dân tộc, nhiều bậc đế vương, mà còn là nơi có truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều bậc đại khoa, nhiều danh nhân làm rạng danh cho Thanh Hóa nói riêng và nước nhà nói chung. Ngay từ thời Bắc thuộc, ở đời nhà Đường (618-905), hai anh em Khương Công Phục và Khƣơng Công Phụ, quê ở Định Thành, Yên Định, Thanh Hóa đã sang tận Trường An (kinh đô nhà Đường) dự thi và đều đỗ Tiến sỹ, trở thành hai vị đại khoa đầu tiên của xứ Thanh và cả nƣớc. Bên cạnh đó còn có nhiều danh nhân văn hóa tiêu biểu để lại tiếng thơm muôn đời như Bảng nhãn Lê Văn Hưu, Thám hoa Trương Phóng, Hoàng giáp...

 • 02050000103_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hạnh;  Advisor: Lý, Hoài Thu (2010)

 • Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Chương 1: Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận. Chương 2: Kết cấu tiểu thuyết của nhà văn Thuận. Chương 3: Phương thức trần thuật trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận; Electronic Resources

 • 02050000795.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hạnh;  Advisor: Hà, Văn Siêu (2011)

 • Hệ thống hóa những lý luận và thực tiễn cơ bản về phát triển nguồn nhân lực du lịch. Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2007 -2010. Đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2011 –2015.

 • V_L0_01662_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hạnh;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng (2008)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về chi tiêu công và quản lý chi tiêu công. Khảo sát, phân tích một số kinh nghiệm quốc tế về quản lý chi tiêu công. Tập trung nghiên cứu hoạt động quản lý chi tiêu công ở Việt Nam từ năm 2002 đến nay (không đi sâu ngh (...)

Browsing by Author Vũ, Thị Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 02050004252.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hạnh;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2016)

 • Thanh Hóa không chỉ là vùng đất có truyền thống yêu nước, anh dũng bất khuất, sản sinh ra nhiều anh hùng dân tộc, nhiều bậc đế vương, mà còn là nơi có truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều bậc đại khoa, nhiều danh nhân làm rạng danh cho Thanh Hóa nói riêng và nước nhà nói chung. Ngay từ thời Bắc thuộc, ở đời nhà Đường (618-905), hai anh em Khương Công Phục và Khƣơng Công Phụ, quê ở Định Thành, Yên Định, Thanh Hóa đã sang tận Trường An (kinh đô nhà Đường) dự thi và đều đỗ Tiến sỹ, trở thành hai vị đại khoa đầu tiên của xứ Thanh và cả nƣớc. Bên cạnh đó còn có nhiều danh nhân văn hóa tiêu biểu để lại tiếng thơm muôn đời như Bảng nhãn Lê Văn Hưu, Thám hoa Trương Phóng, Hoàng giáp...

 • 02050000103_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hạnh;  Advisor: Lý, Hoài Thu (2010)

 • Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Chương 1: Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận. Chương 2: Kết cấu tiểu thuyết của nhà văn Thuận. Chương 3: Phương thức trần thuật trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận; Electronic Resources

 • 02050000795.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hạnh;  Advisor: Hà, Văn Siêu (2011)

 • Hệ thống hóa những lý luận và thực tiễn cơ bản về phát triển nguồn nhân lực du lịch. Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2007 -2010. Đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2011 –2015.

 • V_L0_01662_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hạnh;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng (2008)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về chi tiêu công và quản lý chi tiêu công. Khảo sát, phân tích một số kinh nghiệm quốc tế về quản lý chi tiêu công. Tập trung nghiên cứu hoạt động quản lý chi tiêu công ở Việt Nam từ năm 2002 đến nay (không đi sâu ngh (...)