Browsing by Author Vũ, Thị Thu Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
 • V_L0_01381.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hằng (2007)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống viễn thông đường sắt và hiện trạng hệ thống viễn thông đường sắt Việt Nam, đi sâu tìm hiểu thực trạng của hệ thống truyền dẫn và các thiết bị đang được sử dụng, đặc biệt một số tổng đài số đang được sử dụng trên mạng viễn thông đường sắt, từ đó đưa ra một số giải pháp kỹ thuật của hệ thống thông tin đường sắt Việt Nam, cách vận hành khai thác hệ thống và xây dựng trung tâm điều hành thông tin

 • 00050007507.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Nhàn (2016)

 • TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP: Tình hình nghiên cứu; Một số khái niệm cơ bản; Một số học thuyết tạo động lực lao động; Quy trình tạo động lực cho nhân viên của doanh nghiệp; Yếu tố ảnh hướng đến tạo động lực làm việc cho nhân viên của doanh nghiệp. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO

 • 01050000164.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hằng; Lưu, Thị Ngọc Huyền (2011)

 • Tổng quan về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến sản xuất lúa gạo; các vùng trồng lúa ở Việt Nam có khả năng bị ngập theo kịch bản biến đổi khí hậu. Nghiên cứu về cơ chế tính chống chịu ngập của cây lúa: gen chịu gập của cây lúa và cơ chế hoạt động; sinh lý học tính chịu ngập của cây lúa; di truyền tính chịu ngập của cây lúa. Tìm hiểu một số loại chỉ thị phân tử thường được sử dụng trong nghiên cứu Genome và chọn giống thực vật, đồng thời nghiên cứu chọn tạo giống chụi ngập trên thế giới và ở Việt Nam. Nghiên cứu về giống lúa cho gen: IR64Sub1 và giống lúa nhận gen: AS996 trong môi trường chịu ngập nước ở Việt Nam. Trình bày các phương pháp nghiên cứu: p...

 • 01050000164_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hằng;  Advisor: Lưu, Thị Ngọc Huyền (2011)

 • Tổng quan về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến sản xuất lúa gạo; các vùng trồng lúa ở Việt Nam có khả năng bị ngập theo kịch bản biến đổi khí hậu. Nghiên cứu về cơ chế tính chống chịu ngập của cây lúa: gen chịu gập của cây lúa và cơ chế ho (...)

 • 01050002748.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hằng;  Advisor: Lưu, Đức Hải (2015)

 • Các biểu hiện của về BĐKH tại thành phố Hải Phòng. Đánh giá sự thay đổi về diện tích, chất lượng đất nuôi trồng thủy sản. Đánh giá sự thay đổi về HST rừng ngập mặt. Đánh giá về nguồn lợi thủy sản và nghề cá. Đánh giá về bệnh thủy sản. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thích ứng với BĐKH trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tại thành phố Hải Phòng.

 • 00050008580.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hằng (2017)

 • Về lý luận: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận có liên quan đến nghị quyết, hoạt động ban hành nghị quyết, hoạt động giám sát thực hiện nghị quyết cùng những vấn đề cơ bản về khái niệm, quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, các yếu tố tác động đến đổi mới hoạt động ban hành, hoạt động giám sát thực hiện nghị quyết của Quốc hội Việt Nam. - Lý giải vai trò của sự phân định rõ nội dung ban hành luật và nội dung ban hành nghị quyết làm cơ sở xác định cơ sở pháp lý về quy trình, thủ tục ban hành nghị quyết của Quốc hội. - Đề xuất quan điểm tiếp cận cụ thể về mối quan hệ giữa hoạt động ban hành nghị quyết và hoạt động giám sát nghị quyết; giữa quy trình, thủ tục ban hành nghị ...

 • 04053000150.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hằng;  Advisor: Cầm, Tú Tài (2014)

 • 摘要 在语言学研究的领域里,篇章与段落的研究一直得到中西方与越南学者的关 注,他们从 不同的角度研究篇章与段落,并对其定义与特点进行分析。他们一般认为篇章 可以从长度、形式与功能等方面去理解的,但是也有一些观点认为没有长度限制,而且更 强调语义上的完整性。这种观点是有道理的,因为一篇文章虽然很长,但在语义方面没有 完整,那么它就像一堆文字拼在一起,结构笼统而意义模糊,达不到所想表达的目的。当 然,一篇好文章要由好的段落组成的。 笔者在研究过程中发现,段落之间的关系只有几种基本的,这种关系是根据文章的 内容和结构来选用的,当然也要看作者的意图了笔者在研究过程中发现,段落之间的关系 只有几种基本的,这种关系 是根据文章的内容和结构来选用的,当然也要看作者的意图 了。根据段落之间的关系与意义来选择用哪种衔接手段,是用词还是用句还是用段来衔接 以达到文章脉络顺畅和意义通顺的目的。可以看出在段落之间的衔接手段里,用词与句子 来衔接的明显比用段来过渡的多,但也不能说用段来过渡不重要,因为有时候要用一个段 才能达到过渡的作用。

Browsing by Author Vũ, Thị Thu Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
 • V_L0_01381.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hằng (2007)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống viễn thông đường sắt và hiện trạng hệ thống viễn thông đường sắt Việt Nam, đi sâu tìm hiểu thực trạng của hệ thống truyền dẫn và các thiết bị đang được sử dụng, đặc biệt một số tổng đài số đang được sử dụng trên mạng viễn thông đường sắt, từ đó đưa ra một số giải pháp kỹ thuật của hệ thống thông tin đường sắt Việt Nam, cách vận hành khai thác hệ thống và xây dựng trung tâm điều hành thông tin

 • 00050007507.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Nhàn (2016)

 • TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP: Tình hình nghiên cứu; Một số khái niệm cơ bản; Một số học thuyết tạo động lực lao động; Quy trình tạo động lực cho nhân viên của doanh nghiệp; Yếu tố ảnh hướng đến tạo động lực làm việc cho nhân viên của doanh nghiệp. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO

 • 01050000164.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hằng; Lưu, Thị Ngọc Huyền (2011)

 • Tổng quan về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến sản xuất lúa gạo; các vùng trồng lúa ở Việt Nam có khả năng bị ngập theo kịch bản biến đổi khí hậu. Nghiên cứu về cơ chế tính chống chịu ngập của cây lúa: gen chịu gập của cây lúa và cơ chế hoạt động; sinh lý học tính chịu ngập của cây lúa; di truyền tính chịu ngập của cây lúa. Tìm hiểu một số loại chỉ thị phân tử thường được sử dụng trong nghiên cứu Genome và chọn giống thực vật, đồng thời nghiên cứu chọn tạo giống chụi ngập trên thế giới và ở Việt Nam. Nghiên cứu về giống lúa cho gen: IR64Sub1 và giống lúa nhận gen: AS996 trong môi trường chịu ngập nước ở Việt Nam. Trình bày các phương pháp nghiên cứu: p...

 • 01050000164_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hằng;  Advisor: Lưu, Thị Ngọc Huyền (2011)

 • Tổng quan về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến sản xuất lúa gạo; các vùng trồng lúa ở Việt Nam có khả năng bị ngập theo kịch bản biến đổi khí hậu. Nghiên cứu về cơ chế tính chống chịu ngập của cây lúa: gen chịu gập của cây lúa và cơ chế ho (...)

 • 01050002748.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hằng;  Advisor: Lưu, Đức Hải (2015)

 • Các biểu hiện của về BĐKH tại thành phố Hải Phòng. Đánh giá sự thay đổi về diện tích, chất lượng đất nuôi trồng thủy sản. Đánh giá sự thay đổi về HST rừng ngập mặt. Đánh giá về nguồn lợi thủy sản và nghề cá. Đánh giá về bệnh thủy sản. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thích ứng với BĐKH trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tại thành phố Hải Phòng.

 • 00050008580.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hằng (2017)

 • Về lý luận: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận có liên quan đến nghị quyết, hoạt động ban hành nghị quyết, hoạt động giám sát thực hiện nghị quyết cùng những vấn đề cơ bản về khái niệm, quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, các yếu tố tác động đến đổi mới hoạt động ban hành, hoạt động giám sát thực hiện nghị quyết của Quốc hội Việt Nam. - Lý giải vai trò của sự phân định rõ nội dung ban hành luật và nội dung ban hành nghị quyết làm cơ sở xác định cơ sở pháp lý về quy trình, thủ tục ban hành nghị quyết của Quốc hội. - Đề xuất quan điểm tiếp cận cụ thể về mối quan hệ giữa hoạt động ban hành nghị quyết và hoạt động giám sát nghị quyết; giữa quy trình, thủ tục ban hành nghị ...

 • 04053000150.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hằng;  Advisor: Cầm, Tú Tài (2014)

 • 摘要 在语言学研究的领域里,篇章与段落的研究一直得到中西方与越南学者的关 注,他们从 不同的角度研究篇章与段落,并对其定义与特点进行分析。他们一般认为篇章 可以从长度、形式与功能等方面去理解的,但是也有一些观点认为没有长度限制,而且更 强调语义上的完整性。这种观点是有道理的,因为一篇文章虽然很长,但在语义方面没有 完整,那么它就像一堆文字拼在一起,结构笼统而意义模糊,达不到所想表达的目的。当 然,一篇好文章要由好的段落组成的。 笔者在研究过程中发现,段落之间的关系只有几种基本的,这种关系是根据文章的 内容和结构来选用的,当然也要看作者的意图了笔者在研究过程中发现,段落之间的关系 只有几种基本的,这种关系 是根据文章的内容和结构来选用的,当然也要看作者的意图 了。根据段落之间的关系与意义来选择用哪种衔接手段,是用词还是用句还是用段来衔接 以达到文章脉络顺畅和意义通顺的目的。可以看出在段落之间的衔接手段里,用词与句子 来衔接的明显比用段来过渡的多,但也不能说用段来过渡不重要,因为有时候要用一个段 才能达到过渡的作用。