Browsing by Subject Quản lý dạy học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • V_L0_02139.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Minh;  Advisor: Trần, Khánh Đức (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận quản lý hoạt động dạy - học: các khái niệm cơ bản, quá trình dạy - học, quản lý hoạt động dạy - học. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, làm rõ thực trạng hoạt động dạy - học và việc quản lý hoạt động dạy - học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn đồng thời đưa ra đánh giá chung về ưu và nhược điểm của thực trạng đó tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Trên cơ sở các định hướng phát triển, các nguyên tắc đề xuất biện pháp và một số khuyến nghị đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội nhằm quản lý hoạt động dạy - học môn Nghiệp vụ ...

 • 00050001807.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoàng Hà (2012)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản lý dạy học (QLDH) theo quan điểm dạy học phân hóa (DHPH) ở trường THPT. Khảo sát đánh giá thực trạng QLDH theo quan điểm DHPH ở một số trường THPT trên một số địa bàn; chỉ ra được những bất cập trong QLDH theo quan điểm DHPH ở các trường THPT hiện nay; đồng thời phát hiện được nguyên nhân của những bất cập đó là sự hạn chế về nhận thức của CBQL, GV…đối với việc đổi mới dạy học theo quan điểm DHPH; đó là tổ bộ môn chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình và GV chưa được bồi dưỡng một cách có hệ thống về quy trình DH theo quan điểm DHPH; đó là CSVC trường học chưa đáp ứng được yêu cầu… Đề xuất được các biện pháp có tính khoa học và tính ...

Browsing by Subject Quản lý dạy học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • V_L0_02139.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Minh;  Advisor: Trần, Khánh Đức (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận quản lý hoạt động dạy - học: các khái niệm cơ bản, quá trình dạy - học, quản lý hoạt động dạy - học. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, làm rõ thực trạng hoạt động dạy - học và việc quản lý hoạt động dạy - học môn Nghiệp vụ lễ tân khách sạn đồng thời đưa ra đánh giá chung về ưu và nhược điểm của thực trạng đó tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Trên cơ sở các định hướng phát triển, các nguyên tắc đề xuất biện pháp và một số khuyến nghị đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội nhằm quản lý hoạt động dạy - học môn Nghiệp vụ ...

 • 00050001807.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoàng Hà (2012)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản lý dạy học (QLDH) theo quan điểm dạy học phân hóa (DHPH) ở trường THPT. Khảo sát đánh giá thực trạng QLDH theo quan điểm DHPH ở một số trường THPT trên một số địa bàn; chỉ ra được những bất cập trong QLDH theo quan điểm DHPH ở các trường THPT hiện nay; đồng thời phát hiện được nguyên nhân của những bất cập đó là sự hạn chế về nhận thức của CBQL, GV…đối với việc đổi mới dạy học theo quan điểm DHPH; đó là tổ bộ môn chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình và GV chưa được bồi dưỡng một cách có hệ thống về quy trình DH theo quan điểm DHPH; đó là CSVC trường học chưa đáp ứng được yêu cầu… Đề xuất được các biện pháp có tính khoa học và tính ...