Browsing by Subject Văn hóa biển

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 2. Nguyen Van Kim 16-29.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Kim (2015)

 • Với Đông Nam Á, biển và đại dương luôn đóng vai trò quan trọng trong diễn tiến lịch sử, hình thành cấu trúc chính trị, hoạt động kinh tế và đời sống văn hóa khu vực. Biển là nhân tố đã chia tách Đông Nam Á thành hai thế giới là hải đảo và bán đảo. Nhưng, cũng chính biển đã tạo nên môi trường giao hòa năng động giữa các quốc gia khu vực. Biển là không gian sinh tồn, cung cấp nhiều nguồn tài nguyên và cũng là nơi tạo dựng những ý niệm chung về cộng đồng khu vực. Nhờ có biển Đông Nam Á mà các nền văn minh lớn của châu Á, thế giới mới có thể sớm giao tiếp, tìm được nhân tố kích hoạt cho những phát triển trội vượt về chính trị, sự chuyển hóa xã hội và tư duy văn hóa rộng lớn. Trong lịch sử...

 • 02050005119.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Phương Thúy;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2017)

 • Thông qua các nghiên cứu cụ thể, luận văn hướng đến mục đích góp phần đưa ra những cơ sở, luận cứ khoa học cho việc khai thác các giá trị văn hóa biển Quảng Bình phục vụ phát triển du lịch, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình, cũng như góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa biển Quảng Bình. Luận văn phân tích các giá trị văn hóa biển hiện có cũng như thực trạng khai thác các giá trị văn hóa biển vào phát triển du lịch tại Quảng Bình. Tiếp thu và phát triển ý tưởng nghiên cứu trong một số nghiên cứu trước về văn hóa biển Quảng Bình và du lịch văn hóa biển của các tỉnh trong cả nước để triển khai cho việc nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa biển tạ...

 • V_L2_01798.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà Anh;  Advisor: Lê, Chí Quế (2009)

 • Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội, cũng như lịch sử con người, đặc trưng văn hóa biển của thành phố Hải Phòng. Tìm hiểu về mối quan hệ giữa văn hóa dân gian và văn học dân gian. Đi sâu nghiên cứu về các lễ hội tiêu biểu của cư dân biển thành phố Hải Phòng như: lễ hội chọi trâu (lễ hội “Đấu ngưu”) về truyền thuyết dân gian, thơ ca dân gian, thơ ca hiện đại, tin ngưỡng dân gian trong lễ hội chọi trâu và lễ hội đền Nghè (nữ tướng Lê Chân trong chính sử, truyền thuyết Lê Chân trong Thần tích, truyền thuyết Lê Chân trong lễ hội). Phân tích những đặc điểm dân ca vùng ven biển Hải Phòng bao gồm: Hát Đúm (Thủy Nguyên) về: nghệ thuật ngôn từ; thời gian và không ...

 • V_L2_01798_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà Anh;  Advisor: Lê, Chí Quế (2010)

 • Luận văn ThS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội, cũng như lịch sử con người, đặc trưng văn hóa biển của thành phố Hải Phòng. Tìm hiểu về mối quan hệ giữa văn hóa dân gian và văn học dân gian. Đi sâu nghiên cứu về các lễ hội tiêu biểu của (...); Electronic Resources

Browsing by Subject Văn hóa biển

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 2. Nguyen Van Kim 16-29.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Kim (2015)

 • Với Đông Nam Á, biển và đại dương luôn đóng vai trò quan trọng trong diễn tiến lịch sử, hình thành cấu trúc chính trị, hoạt động kinh tế và đời sống văn hóa khu vực. Biển là nhân tố đã chia tách Đông Nam Á thành hai thế giới là hải đảo và bán đảo. Nhưng, cũng chính biển đã tạo nên môi trường giao hòa năng động giữa các quốc gia khu vực. Biển là không gian sinh tồn, cung cấp nhiều nguồn tài nguyên và cũng là nơi tạo dựng những ý niệm chung về cộng đồng khu vực. Nhờ có biển Đông Nam Á mà các nền văn minh lớn của châu Á, thế giới mới có thể sớm giao tiếp, tìm được nhân tố kích hoạt cho những phát triển trội vượt về chính trị, sự chuyển hóa xã hội và tư duy văn hóa rộng lớn. Trong lịch sử...

 • 02050005119.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Phương Thúy;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2017)

 • Thông qua các nghiên cứu cụ thể, luận văn hướng đến mục đích góp phần đưa ra những cơ sở, luận cứ khoa học cho việc khai thác các giá trị văn hóa biển Quảng Bình phục vụ phát triển du lịch, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình, cũng như góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa biển Quảng Bình. Luận văn phân tích các giá trị văn hóa biển hiện có cũng như thực trạng khai thác các giá trị văn hóa biển vào phát triển du lịch tại Quảng Bình. Tiếp thu và phát triển ý tưởng nghiên cứu trong một số nghiên cứu trước về văn hóa biển Quảng Bình và du lịch văn hóa biển của các tỉnh trong cả nước để triển khai cho việc nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa biển tạ...

 • V_L2_01798.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà Anh;  Advisor: Lê, Chí Quế (2009)

 • Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội, cũng như lịch sử con người, đặc trưng văn hóa biển của thành phố Hải Phòng. Tìm hiểu về mối quan hệ giữa văn hóa dân gian và văn học dân gian. Đi sâu nghiên cứu về các lễ hội tiêu biểu của cư dân biển thành phố Hải Phòng như: lễ hội chọi trâu (lễ hội “Đấu ngưu”) về truyền thuyết dân gian, thơ ca dân gian, thơ ca hiện đại, tin ngưỡng dân gian trong lễ hội chọi trâu và lễ hội đền Nghè (nữ tướng Lê Chân trong chính sử, truyền thuyết Lê Chân trong Thần tích, truyền thuyết Lê Chân trong lễ hội). Phân tích những đặc điểm dân ca vùng ven biển Hải Phòng bao gồm: Hát Đúm (Thủy Nguyên) về: nghệ thuật ngôn từ; thời gian và không ...

 • V_L2_01798_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà Anh;  Advisor: Lê, Chí Quế (2010)

 • Luận văn ThS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội, cũng như lịch sử con người, đặc trưng văn hóa biển của thành phố Hải Phòng. Tìm hiểu về mối quan hệ giữa văn hóa dân gian và văn học dân gian. Đi sâu nghiên cứu về các lễ hội tiêu biểu của (...); Electronic Resources