Browsing by Subject Zeolit composit tổng hợp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003683.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đặng, Thị Uyên;  Advisor: Trần, Hồng Côn (2017)

  • Vật liệu Zeolit composit trên cơ sở zeolit Y và phosphat hữu cơ được tổng hợp từ tributyl phosphat, tricresyl phosphat và zeolit Y trong n-hexan ở 700C trong 3 giờ. Các đặc tính cấu trúc và lỗ xốp của vật liệu mespor được nghiên cứu bởi FeSEM, XRD và các kỹ thuật đẳng nhiệt hấp thụ nitơ. Các liên kết hóa học đặc trưng được nghiên cứu bằng quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FT-IR). Kết quả cho thấy vât liệu tổng hợp được có diện tích bề mặt riêng theo BET lớn (ZYTBP là 409,34 m2/g và ZYTCP là 388,17 m2/g), đường kính mao quản trung bình lớn hơn so với zeolit nền (HY là 2,2973 nm; ZYTCP là 2,4639 nm và ZYTBP là 2,4288nm). Đồng thời, vật liệu tổng hợp được có khả năng chịu nhiệt tốt...

Browsing by Subject Zeolit composit tổng hợp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003683.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đặng, Thị Uyên;  Advisor: Trần, Hồng Côn (2017)

  • Vật liệu Zeolit composit trên cơ sở zeolit Y và phosphat hữu cơ được tổng hợp từ tributyl phosphat, tricresyl phosphat và zeolit Y trong n-hexan ở 700C trong 3 giờ. Các đặc tính cấu trúc và lỗ xốp của vật liệu mespor được nghiên cứu bởi FeSEM, XRD và các kỹ thuật đẳng nhiệt hấp thụ nitơ. Các liên kết hóa học đặc trưng được nghiên cứu bằng quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FT-IR). Kết quả cho thấy vât liệu tổng hợp được có diện tích bề mặt riêng theo BET lớn (ZYTBP là 409,34 m2/g và ZYTCP là 388,17 m2/g), đường kính mao quản trung bình lớn hơn so với zeolit nền (HY là 2,2973 nm; ZYTCP là 2,4639 nm và ZYTBP là 2,4288nm). Đồng thời, vật liệu tổng hợp được có khả năng chịu nhiệt tốt...