Ảnh hưởng của các chất tạo phức khác nhau đến quá trình chuyển hóa cao lanh thành Zeolit kiểu Gismondin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10288Ảnh hưởng của các chất tạo phức khác nhau đến quá trình chuyển hóa cao lanh thành Zeolit kiểu Gismondin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10288