Ảnh hưởng của tỷ lệ Si02/Al203 trong gel đến quá trình chuyển hóa cao lanh thành Zeolit X Influence of Si02/Al203 ratios in Gel- Reactant Mixtures on tranformation of kaolin to X Zeolite

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10324Ảnh hưởng của tỷ lệ Si02/Al203 trong gel đến quá trình chuyển hóa cao lanh thành Zeolit X Influence of Si02/Al203 ratios in Gel- Reactant Mixtures on tranformation of kaolin to X Zeolite

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10324