Cơ chế của phản ứng oxi hóa Benzylancol bằng H202 trên xúc tác vanadi oxit / chất mang
Cơ chế của phản ứng oxi hóa Benzylancol bằng H202 trên xúc tác vanadi oxit / chất mang