Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10342
Title: Cộng hưởng từ Proton của Piperidin và một số Amin thơm trong cầu phối trí của Platin (II)
Authors: Nguyễn, Hữu Đĩnh
Dương, Bá Vũ
Nguyễn, Thị Thanh Chi
Trần,Thị Đà
Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ 2.
Keywords: Hóa hữu cơ;Cộng hưởng từ;Proton;Amin thơm
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Hữu Đĩnh. et al. (2011). Cộng hưởng từ Proton của Piperidin và một số Amin thơm trong cầu phối trí của Platin (II). Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ 2
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10342
Language: vi
Format Extent: tr. 158-162
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00822.pdf
  • Description : 
  • Size : 439.3 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.