Điều chế Or Thoquinon bằng cách oxy hóa Isoquinolin với khí oxy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10349Điều chế Or Thoquinon bằng cách oxy hóa Isoquinolin với khí oxy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10349