Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10368
Title: Đóng góp vào việc nghiên cứu thành phần hóa học cây thông đỏ (Taxus Wallichiala Zucc.) mọc ở Lâm Đồng, Việt Nam
Authors: Mai, Văn Trì
Dương, Anh Tuấn
Dương, Ngọc Tú
Phan, Tống Sơn
Keywords: Hóa hữu cơ;Cây thông đỏ;Lâm Đồng;Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 279-283
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10368
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00827.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.6 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.