Hoạt tính chống ung thư từ cây lưỡi rắn (Hedyotis Corymbosa) và lưỡi rắn trắng (Hedyotis Diffusa)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10378Hoạt tính chống ung thư từ cây lưỡi rắn (Hedyotis Corymbosa) và lưỡi rắn trắng (Hedyotis Diffusa)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10378