Kết quả ban đầu nghiên cứu thành phần hóa học cây tứ chẻ ba (Tetradium Trichotumum Lour.) của Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10379Kết quả ban đầu nghiên cứu thành phần hóa học cây tứ chẻ ba (Tetradium Trichotumum Lour.) của Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10379