Kết quả ban đầu về nghiên cứu thành phần hóa học cây sinh địa (Rehmannia Glutinosa Libosch)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10382Kết quả ban đầu về nghiên cứu thành phần hóa học cây sinh địa (Rehmannia Glutinosa Libosch)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10382