Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới phản ứng Este hóa trong tổng hợp hai Este của Acid Salicylic (Salol và Aspirin)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10384Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới phản ứng Este hóa trong tổng hợp hai Este của Acid Salicylic (Salol và Aspirin)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10384