Khảo sát quy trình phối chế bột giặt đậm đặc( Non- tower detergents)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10388Khảo sát quy trình phối chế bột giặt đậm đặc( Non- tower detergents)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10388