Một số đóng góp về hóa học và ứng dụng Chitin, Chitosan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10393Một số đóng góp về hóa học và ứng dụng Chitin, Chitosan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10393