Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10394
Title: Một số kết quả nghiên cứu chuyển hóa, ứng dụng tinh dầu, dầu béo và các chất có hoạt tính sinh học ở phân viện khoa học vật liệu tại TP.Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Thanh Lương
Hồ, Sơn Lâm
Keywords: Hóa hữu cơ;Tinh dầu;Dầu béo
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 346-349
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10394
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00838.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.