Nghiên cứu điều chế Ancaloit tabersonin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10398Nghiên cứu điều chế Ancaloit tabersonin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10398