Nghiên cứu hoạt tính xúc tác Bazơ của nhựa Anionit trong phản ứng Aldol hóa của Axeton

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10404Nghiên cứu hoạt tính xúc tác Bazơ của nhựa Anionit trong phản ứng Aldol hóa của Axeton

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10404