Nghiên cứu một số Polyeste dùng làm dầu gốc pha chế dầu bôi trơn và dầu bảo quản

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10405Nghiên cứu một số Polyeste dùng làm dầu gốc pha chế dầu bôi trơn và dầu bảo quản

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10405