Nghiên cứu tổng hợp và thăm dò tác dụng sinh học của một số hợp chất Azomethin có chứa nhóm Nitro
Nghiên cứu tổng hợp và thăm dò tác dụng sinh học của một số hợp chất Azomethin có chứa nhóm Nitro