Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10463
Title: Nghiên cứu ứng dụng một số hợp chất Polyme trong khai thác, vận chuyển dầu khí
Authors: Nguyễn, Phương Tùng
Nguyễn, Thị Phương Phong
Phạm, Việt Hùng
Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa
Keywords: Hóa hữu cơ;Hợp chất Polyme;Dầu khí
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Phương Tùng, Nguyễn, Thị Phương Phong, Phạm, Việt Hùng. (2011). Nghiên cứu ứng dụng một số hợp chất Polyme trong khai thác, vận chuyển dầu khí. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10463
Language: vi
Format Extent: tr. 185-188
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00860.pdf
  • Description : 
  • Size : 548.04 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.