Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10470
Title: Nhìn lại vấn đề thuật ngữ và danh pháp hóa học hữu cơ ở nước ta trong hai năm qua
Authors: Trần, Quốc Sơn
Keywords: Hóa học hữu cơ;Thuật ngữ;Danh pháp
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Trần, Quốc Sơn. (2011). Nhìn lại vấn đề thuật ngữ và danh pháp hóa học hữu cơ ở nước ta trong hai năm qua. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ 2.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10470
Language: vi
Format Extent: tr. 457-461
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00862.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.