Oxid hóa một số Propenilbenzen và Alcol nhị bằng KMn04- CuS04.5H2O trong điều kiện không dung môi
Oxid hóa một số Propenilbenzen và Alcol nhị bằng KMn04- CuS04.5H2O trong điều kiện không dung môi