Sơ bộ nghiên cứu thành phần chất độc và phương pháp giám định độc chất của cây củ nần ở Việt Nam
Sơ bộ nghiên cứu thành phần chất độc và phương pháp giám định độc chất của cây củ nần ở Việt Nam