Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10509
Title: Sơ bộ nghiên cứu thành phần chất độc và phương pháp giám định độc chất của cây củ nần ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Xuân Trường
Hoàng, Mạnh Hùng
Trần, Tử An
Keywords: Hóa hữu cơ;Chất độc;Cây Củ nần
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 260-263
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10509
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00874.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.