Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10635
Title: Tổng hợp, cấu tạo và tính chất một số dẫn xuất của axit( Bezothiazol-2-Ylthio) axetic
Authors: Nguyễn, Hữu Đĩnh
Nguyễn, Thị Kim Phương
Hồ, Xuân Đậu
Trần, Thị Tửu
Trịnh, Khắc Sáu
Nghiêm, Xuân Trường
Keywords: Hóa hữu cơ;Axit;Điều chế;Cấu tạo;Tính chất;Chất dẫn xuất
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 37-41
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10635
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00912.pdf
  • Description : 
  • Size : 464.78 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.