Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10635
Title: Tổng hợp, cấu tạo và tính chất một số dẫn xuất của axit( Bezothiazol-2-Ylthio) axetic
Authors: Nguyễn, Hữu Đĩnh
Nguyễn, Thị Kim Phương
Hồ, Xuân Đậu
Trần, Thị Tửu
Trịnh, Khắc Sáu
Nghiêm, Xuân Trường
Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ 2.
Keywords: Hóa hữu cơ;Axit;Điều chế;Cấu tạo;Tính chất;Chất dẫn xuất
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Hữu Đĩnh. et al. (2011). Tổng hợp, cấu tạo và tính chất một số dẫn xuất của axit( Bezothiazol-2-Ylthio) axetic. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ 2.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10635
Language: vi
Format Extent: tr. 37-41
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00912.pdf
  • Description : 
  • Size : 464.78 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.