Tổng hợp một số dẫn xuất @ Ciano-3-Phenoxibenzil hợp chất tương tự ethofenprox

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10700Tổng hợp một số dẫn xuất @ Ciano-3-Phenoxibenzil hợp chất tương tự ethofenprox

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10700