Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10710
Title: Tổng hợp Nicotinamid và coramin trên chất mang rắn Alumin
Authors: Trần, Kim Qui
Nguyễn, Trung Nhân
Phạm, Thị Thúy Trâm
Tân Hoàng
Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ
Keywords: Hóa hữu cơ;Điều chế;Chất mang rắn Alumin
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Trần, Kim Qui. et al. (2011). Tổng hợp Nicotinamid và coramin trên chất mang rắn Alumin. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10710
Language: vi
Format Extent: tr. 146-148
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00902.pdf
  • Description : 
  • Size : 262.72 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.