Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10740
Title: Tổng hợp, xác định cấu trúc và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất thế ở vị trí số 5 của 2-amino-1,3,4- Thiadiazol và 1,2- Diamino-1,3,4- Triazol
Authors: Nguyễn, Đình Triệu
Trần, Thị Phương Thảo
Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ 2.
Keywords: Hóa hữu cơ;Hợp chất dị vòng;Cấu trúc;Hoạt tính sinh học;Chất dẫn xuất thế
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Đình Triệu, Trần, Thị Phương Thảo. (2011). Tổng hợp, xác định cấu trúc và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất thế ở vị trí số 5 của 2-amino-1,3,4- Thiadiazol và 1,2- Diamino-1,3,4- Triazol. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ 2.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10740
Language: vi
Format Extent: tr. 93-96
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00913.pdf
  • Description : 
  • Size : 423.37 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.