Đánh giá rủi ro tai biến trượt lở vềngười và tài sản tại thị xã Bắc Kạn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12989Đánh giá rủi ro tai biến trượt lở vềngười và tài sản tại thị xã Bắc Kạn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12989