Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12992
Title: Một số nhân tố ảnh hưởng đến sự quan tâm tham gia bảo hiểm xã hội tựnguyện của người buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Authors: Nguyễn, Xuân Cường
Nguyễn, Xuân Thọ
Hồ, Huy Tựu
Keywords: Bảo hiểm xã hội;Tự nguyện;Biến số mở rộng;Hành vi người tiêu dùng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: p. 36-45
Abstract: Nghiên cứu này nhằm mục đích khám phá và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự quan tâm tham gia bảo hiểm xã hội tựnguyện của người lao động buôn bán nhỏ, lẻtại tỉnh NghệAn. Tác giả đã tiến hành khảo cứu các lý thuyết vềhành vi người tiêu dùng nói chung như TRA và TPB, đánh giá tổng quan các nghiên cứu trước đây liên quan đến hành vi người tiêu dùng nói chung và các nghiên cứu vềsựquan tâm của người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội nói riêng. Kết quảnghiên cứu chỉra rằng có 7 biến tác động có ý nghĩa thống kê lên sự quan tâm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với tầm quan trọng lần lượt là: Tuyên truyền vềbảo hiểm xã hội tựnguyện, Ý thức sức khỏe, Kiến thức vềbảo hiểm xã hội tự nguyện, Thái độ, Kỳvọng gia đình, Trách nhiệm đạo lý và Kiểm soát hành vi. Từ đây, tác giả đề xuất các hàm ý ứng dụng nhằm gia tăng sự quan tâm của những người buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12992
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 5.pdf
  • Description : 
  • Size : 267.93 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.