Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12995
Title: Đánh giá tác động của chất lượng thể chế cấp tỉnh tới khảnăng thu hút FDI vào các địa phương tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Quốc Việt
Chu, Thị Nhường
Trần, Thị Giáng Quỳnh
Phạm, Thị Hiền
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: p. 53-62
Abstract: Chất lượng thể chế thấp trong xếp hạng năng lực cạnh tranh quốc gia cùng với mức phân bổ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) không đồng đều tại các tỉnh là lý do khiến chúng tôi đánh giá tác động của chất lượng thểchếcấp tỉnh đối với khảnăng thu hút FDI vào các địa phương tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình kinh tếlượng với sự hỗ trợ của phần mềm Stata đã đo lường và chỉra rằng thểchếthực thi tại các địa phương có tác động mạnh mẽ đối với khảnăng thu hút FDI trong khi những thểchếhỗtrợlại không có tác động. Những phát hiện này rất hữu ích cho các chính quyền địa phương, đặc biệt là những tỉnh có tiền lệyếu vềthu hút FDI, đểtừ đó có những chính sách hợp lý cải thiện môi trường thể chế cấp nhằm tăng khả năng thu hút FDI và tăng tính đồng bộ của dòng FDI trong phạm vi cả nước.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12995
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 7.pdf
  • Description : 
  • Size : 358.36 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.