Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12997
Title: Định hướng áp dụng quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Authors: Nguyễn, Đăng Minh
Nguyễn, Đăng Toản
Nguyễn, Thị Linh Chi
Trần, Thu Hoàn
Keywords: Quản trị tinh gọn;Doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ;Phương pháp quản lý
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: p. 63-71
Abstract: Quản trị tinh gọn là một phương pháp quản lý hữu ích, hỗ trợ doanh nghiệp cắt giảm các lãng phí trong quá trình sản xuất kinh doanh thông qua các công cụvà phương pháp (5S, Kaizen, Quản lý trực quan…), từ đó giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và lợi nhuận. Quản trịtinh gọn không những được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực sản xuất mà ngày càng phổ biến trong ngành dịch vụ. Với tính ưu việt cao, quản trịtinh gọn sẽmởra một hướng đi mới trong tưduy quản lý và điều hành hoạt động cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ, tạo nên sự phát triển bền vững, góp phần ổn định nền kinh tế đất nước. Bài viết tóm tắt lý thuyết cơbản vềquản trịtinh gọn, chỉra lợi ích và ứng dụng của quản trịtinh gọn trong sản xuất và dịch vụ, từ đó khuyến nghị một số hướng nghiên cứu và áp dụng tại Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12997
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 8.pdf
  • Description : 
  • Size : 257.07 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.