Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/13000
Title: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
Authors: Võ, Đại Lược
Keywords: Kinh tế thị trường;Định hướng xã hội chủ nghĩa;Giá cả;Cạnh tranh
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: p. 1-9
Abstract: Từ năm 1986 đến nay, Việt Nam phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đã đạt được những kết quả r t to lớn trên nhiều mặt. Nhờ đổi mới theo hướng thị trường hội nhập quốc tế, Việt Nam đã phát triển năng động trong thời gian qua. Để tiếp tục phát triển hơn nữa, Việt Nam không thể có con đường nào khác hơn là phải tiếp tục hoàn thiện các yếu tố kinh tế thị trường hội nhập quốc tế. Xu t phát từ các quan điểm của Đảng ộng sản V iệt Nam để xem xét, bài viết đánh giá sự hình thành cơ chế thị trường, sự phát triển của các loại thị trường, ch ra những điểm khiếm khuyết của các loại thị trường đó và đề xu t một số giải pháp để khắc phục.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/13000
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1.pdf
  • Description : 
  • Size : 446.61 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.