Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/13005
Title: Xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin của công ty niêm yết
Authors: Trần, Thị Thanh Tú
Nguyễn, Thị Hồng Thúy
Nguyễn, Tố Tâm
Keywords: hất lượng công bố thông tin;Công bố thông tin;Công ty niêm yết
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: p. 26-36
Abstract: Bằng phương pháp tổng thuật tài liệu, nhóm tác giả tổng hợp các quan niệm khác nhau về chất lượng công bố thông tin, vai trò của công bố thông tin đối với các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin của công ty niêm yết (CTNY), bao gồm: biến phụ thuộc, biến độc lập và các thang đo. Kết quả nghiên cứu này là nền tảng để vận dụng mô hình vào nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công bố thông tin của CTNY trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời là cơ sở để đề xuất các khuyến nghị góp phần tăng tính minh bạch của thị trường. Từ khóa: Chất lượng công bố thông tin, công bố thông tin, công ty niêm yết.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/13005
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 4.pdf
  • Description : 
  • Size : 433.23 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.