Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/13032
Title: Nghiên cứu sơ bộ hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn các loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò, tỉnh Hòa Bình
Authors: Phùng, Văn Phê
Nguyễn, Trung Thành
Phạm, Thị Oanh
Keywords: Bảo tồn;Hang Kia - Pà Cò;Khu bảo tồn thiên nhiên;Thực vật bị đe dọa tuyệt chủng
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 8 tr.
Abstract: Ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò đã phát hiện được 52 loài thực vật đang bị đe doạ tuyệt chủng thuộc 3 ngành thực vật bậc cao có mạch là Ngọc lan, Thông và Dương xỉ. Trong đó, có 41 loài thực vật được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007), 29 loài được xếp trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP, và 2 loài được xếp trong danh lục đỏ thế giới IUCN (2012.2). Hầu hết chúng cần được nghiên cứu nhân giống, gây trồng, bảo tồn và phát triển. Hai nhóm giải pháp để bảo tồn các loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò là giải pháp về quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp về giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/13032
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document(2).pdf
  • Description : 
  • Size : 192.17 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.