Chế định giao dịch Dân sự và vấn đề sửa đổi bổ sung Bộ luật Dân sự năm 2005

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/14282Chế định giao dịch Dân sự và vấn đề sửa đổi bổ sung Bộ luật Dân sự năm 2005

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/14282