Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/14308
Title: Những điểm mới tiến bộ về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp 2013 và việc thực thi
Authors: Vũ, Công Giao
Nguyễn, Sơn Đông
Keywords: Hiến pháp;Quyền con người;Quyền và nghĩa vụcủa công dân;Luật nhân quyền quốc tế;Nguyên tắc giới hạn quyền
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Citation: p. 41-49
Abstract: Bài viết tập trung phân tích những thay đổi trong các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân trong Hiến pháp năm 2013 trên cơ sở so sánh với các quy định liên quan của Hiến pháp năm 1992 và luật nhân quyền quốc tế, đặc biệt là Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966 mà Việt Nam đã là thành viên. Thông qua sự phân tích so sánh, các tác giả đã đánh giá sự tiến bộ của chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân trong Hiến pháp 2013, đồng thời chỉ ra những thuận lợi, thách thức trong việc thực hiện chế định này trong thực tế.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/14308
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 5.pdf
  • Description : 
  • Size : 267.03 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.