Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4414
Title: Kết quả bước đầu về đánh giá hiện trạng xói mòn đất và khả năng bảo vệ, cải tạo đất của một số loại hình sản xuất trên những kiểu dạng địa lý gò, đồi Lạng Giang Hà Bắc
Authors: Nguyễn, Cao Huần
Keywords: Địa chất;Xói mòn đất;Gò;Đồi;Hà Bắc;Địa lý Việt Nam
Issue Date: 1988
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 18-20, 56
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4414
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_000016.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.57 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.