Kết quả bước đầu về đánh giá hiện trạng xói mòn đất và khả năng bảo vệ, cải tạo đất của một số loại hình sản xuất trên những kiểu dạng địa lý gò, đồi Lạng Giang Hà Bắc
Kết quả bước đầu về đánh giá hiện trạng xói mòn đất và khả năng bảo vệ, cải tạo đất của một số loại hình sản xuất trên những kiểu dạng địa lý gò, đồi Lạng Giang Hà Bắc