Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4433
Title: Nghiên cứu sự tạo thành phức chất hỗn hợp giữa ion đất hiếm Ln3+, anion thyoxianat và dẫn xuất Pyrazolon. Tổng hợp các phức chất hỗn hợp ở dạng rắn, xác định thành phần và cấu tạo của chúng
Authors: Hoàng, Nhâm
Lê, Chi Kiên
Trần, Tứ Hiếu
Đỗ, Văn Thành
Keywords: Hóa học;Đất hiếm Ln3+, anion thyoxianat
Issue Date: 1988
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 31-36, 15
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4433
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_000034.pdf
  • Description : 
  • Size : 8.83 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.